Volume 43 (1997) - Issue 7

Novák, J.
Succession of white clover (Trifolium repens L.) after reseeding into eutrophisated stand.
Sukcesia ďateliny plazivej (Trifolium repens L.) pro príseve do eutrofizovaného stanovišťa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 7, pp. 493-502.

Gáborčík, N., Uherová, R.
Variability of chemical comosition in chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. III. content of some vitamins of the B-group.
Kultivarová variabilita chemického zloženia cícera baranieho (Cicer arietinum L.). III. koncentrácia niektorých B-vitamínov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 7, pp. 503-507.

Čítek, J., Řehout, V., Hajíč, F., Košvanec, K., Nebola, M., Šoch, M.
Genotyping of milk proteins in Czech Red breed cattle and their hybrids.
Genotypizace mléčnych proteinu u plemene Česká červinka a jeho křížencu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 7, pp. 508-515.

Siget, J., Sommer, A., Petrikovič, P., Svetlanská, M.
Change levels metabolic parameters in blood of first-calf cows after application of bovine somatotropin.
Zemny hladiny vybraných metabolických parametrov v krvnom sére prvôstok po aplikácii bovinného somatotropínu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 7, pp. 516-521.

Brouček, J.
The effect of high temperatures on dairy cattle.
Vplyv vysokých teplôt na hovädzí dobytok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 7, pp. 522-542.

Stráňai, I.
Number and biomass of fishes in the Nitra river under antropic influences.
Početnosť a biomasa rýb rieky Nitra v podmienkach antropických vplyvov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 7, pp. 543-552.

Paulen, J.
The use of slot nozzles on band spraying.
Používanie štrbinových dýz na pásový postrek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 7, pp. 553-563.

Top