Volume 23 (1977) - Issue 9

Kulík, D.
Examination of the effect of manuring and after-sowing soil treatment on the grain yield of spring barley.
Skúmanie účinku hnojenia a posejbového ošetrenia pôdy na úrodu zrna jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 773-780.

Michalík, I.
Effect of the concentration of phosphates in the external medium on its uptake by plant roots.
Vplyv koncentrácie fosfátov vo vonkajšom prostredí na jeho príjem koreňmi rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 781-787.

Mucha, V.
A study of the creation of humus substances from different humus material in serozem. II. creation of humus substances from after-harvest residues following maize and their composition.
Štúdium tvorby humusových látok z rôzneho humusotvorného materiálu v hnedozemi. II. tvorba humusových látok z pozberových zvyškov po kokurici a ich zloženie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 788-798.

Marek, J., Hraška, Š., Petrovic, J.
A comparative study of the ultrastructure of the mesophyl cells of the leaf of wheat and rye.
Porovnávacie štúdium ultraštruktúry buniek mezofylu listu pšenice a raže.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 799-809.

Majerčiak, P., Pivko, J., Žilla, T.
Utilization of infantile gilts after hormonal provocation of ovulation from the viewpoint of yield and shortening of generative interval. III. diagram of yield in the first and in the subsequent litters.
Využitie infantilných prasničiek po hormonálnej provokácii ovulácie z hľadiska úžitkovosti a skrátenia generačného intervalu. III. priebeh úžitkovosti v prvom a v ďalšich vrhoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 810-814.

Chrenek, J., Plesník, J.
Effect of the red-spotted lowland breed (MRY) on milk yield, bodily dimensions, shape and functional properties of the udder in crossing with the Slovak spotted cattle.
Vplyv červenostrakatého nížinného plemena (MRY) na mliekovú úžitkovosť, telesné rozmery, tvarové a funkčné vlastnosti vemena pri krížení so slovenským strakatým dobytkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 815-823.

Kyselovič, J., Karlubík, M., Ivanka, Š.
A study of retention and excretion of sulphur from methionine, cysteine and ammonium sulphate by the organism of the rat.
Štúdium retencie a vylučovania síry z mentionínu, cysteínu a síranu sodného organizmom potkana.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 824-834.

Timko, L., Doboš, M.
Effect of gravidity of earlier mated heifers of the blac-spotted breed on fertility and milk yield.
Vplyv gravidity skoršie pripustených javovíc čiernostrakatého plemena na plodnosť a mliekovú úžitkovosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 835-845.

Pekárik, Š., Torok, J., Gajdoš, J., Krajčovič, J.
Rationalization of work in fruit tree pruning.
Racionalizácia práce pri reze ovocných stromov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 846-853.

Nový, J.
Health genetics, its importance and mission inlarge scale production conditions of farm animal breeding.
Genetika zdravia, jej význam a poslanie vo veľkovýrobných podmienkach chovu hospodárskych zvierat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 9, pp. 854-856.

Top