Volume 44 (1998) - Issue 11

Bedrna, Z.
Environmental properties of soil and their significance in agriculture.
Environmentálne vlastnosti pôdy a ich význam v poľnohospodárstve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 11, pp. 809-819

Jamriška, P.
Effect of stand establishment, age and variety on alfalfa density and selected parameters of its root biomass.
Vplyv založenia porastu, jeho veku a odrody na hustotu lucerny a vybrané parametre koreňovej hmoty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 11, pp. 820-834.

Ložek, O., Fecenko, J.
Influence of vermisol in combination with nitrogenous nutrition on yields and quality of winter wheat grain.
Vplyv vermisolu v kombinácii s dusíkatou výživou na úrodu a kvalitu zrna ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 11, pp. 835-846.

Stollárová, V.
Yeast coenoses on grape fruit (Vitis finifera L.) in monoculture and mixed plant stands.
Kvasinkové spoločenstvá na plodoch hrozna (Vitis vinifera L.) v monokultúre a zmiešaných rastlinných porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 11, pp. 847-853.

Lipinski, K., Tywonczuk, J., Gálik, R.
Content of mineral components in rapeseed cake and rapeseed and soybean meal.
Obsah minerálnych látok v repkových výliskoch, v repkovom a sójovom extrahovanom šrote.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 11, pp. 854-861.

Lazarčík, J.
Tendencies of intensity of agriculture in selected contries and the Slovak republic.
Tendencie intenzity poľnohospodárstva vo vybraných štátoch a na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 11, pp. 862-872.

Semetko, J.
The influence of agricultural vehicles wheels on soil.
Utlačenie pôdy kolesami poľnohospodárskych vozidiel.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 11, pp. 873-884.

Top