Volume 35 (1989) - Issue 9

Szabová, T., Mitro, A., Hanušík, V.
Correlation between radiostrontium sroption and soil properties.
Vzťah medzi sorpciou rádiostroncia a vlastnosťami pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 9, pp. 785-792.

Holúbek, R., Jančovič, J.
The content of mineral elements and nitrogen in herbs and in fabaceus plants.
Obsah minerálnych prvkov v bylinách a bôbovitých rastlinách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 9, pp. 793-804.

Čikovský, L.
Optimum utilization of permanent grass stands from the aspect of landscape protection and creation.
Optimálne využívanie trvalých trávnych porastov z hľadiska ochrany a tvorby krajiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 9, pp. 805-810.

Kamenická, A., Rypák, M.
Regeneration of Actinidia chinensis planch. cultured in vitro.
Regenerácia aktinídie čínskej (Actinidia chinensis Planch.) v kultúre in vitro.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 9, pp. 811-818.

Čerešňáková, Z., Chrenková, M., Fľak, P., Sommer, A.
The effect of formaldehyde on the degradability of sunflower seed cake proteins under in vitro conditions.
Vplyv formaldehydu na degradovateľnosť bielkovín slnečnicových výliskov v podmienkach in vitro.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 9, pp. 819-829.

Cibula, M., Antal, J., Benc, F.
Fattening and carcass properties of bulls of Slovak Pinzgau breed and of F10 generation hybrids with Ayshire and Red-spotted Holstein-Fresian breed.
Výkrmové a jatočné vlastnosti býkov slovenského pinzgauského plemena a krížencov F10 generácie s ayrshirským a červenostrakatým holštajnskofrízskym plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 9, pp. 830-839.

Nosáľ, V., Pavlič, M.
Fattening of bulocks with high hereditary rate of Holstein-Friesian race your young beef production.
Výkrm býčkov s vysokým dedičným podielom holštajnskofrízskeho plemena pre výrobu mladého hovädzieho mäsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 9, pp. 840-847.

Žatkovič, J.
Variability and repeatability of milk production and fat content in hybrid cows of Slovak Spotted x Holstein-Friesian Red Spotted races.
Premenlivosť a opakovateľnosť produkcie a tukovosti mlieka kríženiek slovenského strakatého s holštajnskofrízskym červenostrakatým plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 9, pp. 848-864.

Top