Volume 11 (1965) - Issue 7

Dubovnký, J.
Gregor Mendel and slovak genetc present times.
Gregor Mendel a slovenská genetická súčasnosť.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1964, N. 7, pp. 493-503.

Ivanko, Š., Javor, A.
The study on the regularities of changeability of the content of the amino acids in the wheat grain.
Štúdium zákonitostí premenlivosti obsahu aminokyselín v zrne pšenice.
Poľnohospodársvto, vol. XI, 1965, N. 7, pp. 504-514.

Urban, J.
Contribution to some problems of the genetics of radiation.
Príspevok k niektorým otázkam radiačnej genetiky.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 7, pp. 515-522.

Plesník, J.
Calculation of the expected effect of improvability in the milk utility obtained with the cross-breeding of the slovak spotted and jersey breeds.
Výpočet očakávaného zošľachťujúceho efektu mliečnej úžitkovosti na modeli kríženia slovenského strakatého a jerseyského plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 7, pp. 523-532.

Zelník, J.
Inheritance of coat colour and character in the hybrids of angora rabbit with brown (Havana) rex.
Dedičnosť sfarbenia a charakteru srsti krížencov angorčana s hnedým (havana) rexom.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 7, pp. 533-543.

Staško, J.
Proportion of variability of the live weicht of ducks 56 days old conditioned by a genotype and enviroment.
Podiel genotypom a prostredím podmienenej premenlivosti živej váhy 56 dňových kačíc.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 7, pp. 544-550.

Top