Volume 28 (1982) - Issue 3

Brnka, K., Bedrna, Z.
The effect of soil temperature on the yields of agricultural crops grown on the Trnava loes hilly country.
Vplyv teploty na úrody poľnohospodárskych plodín pestovaných na trnavskej sprašovej pahorkatine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 201-207.

Bielek, P.
Accumulation rate of nitrogenous nutrients as function of pedoecological field station. II. generalization of the conditions of the Slovak socialist republic.
Intenzita akumulácie dusíkatých živín ako funkcia pedoekologického stanovišťa. II. zovšeobecnenie pre podmienky SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 208-2016.

Gregorová, H.
The content of nitrogenous substances in the meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) and the cock´s foot (Dactylis glomerata L.).
Obsah dusíkatých látok v kostrave lúčnej (Festuca pratensis Huds.) a reznačke laločnatej (Dactylis glomerata L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 217-224.

Pristaš, J.
Effect of first and second cutting dates on the amount and quality of yield in the hybrid sudanese grass.
Vplyv termínov prvej a druhej kosby na výšku a kvalitu úrody pri hybridnej sudánskej tráve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 225-234

Vaverková, Š., Felklová, M.
Chinoline derivates as biostimulators of the growth of wild camomile (Matricaria chamomilla L.).
Chinolínové deriváty ako biostimulátory rastu rumančeka pravého.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 235-240.

Pillár, J.
The content of medicagen acid in some genotypes of the Chechoslovak alfalfa assortment.
Obsah kyseliny medikagénovej v niektorých genotypoch československého sortimentu lucerny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 241-246.

Kliment, J., Uhlár, J., Dzian, E.
Growth and carcass value of crossbreds of the Slovak Spotted Breed with the Hostein-Friesian Red-Spotted Cattle. Part II. The carcass value and its quality composition.
Rast a jatočná hodnota krížencov slovenského strakatého plemena s holštajnskofrízskym červenostrakatým dobytkom. II. časť. jatočná hodnota a jej kvalitatívna skladba.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 247-256.

Uhrín, V.
Yolk ball morphology of the hen egg in the optical microscope.
Morfológia žltkových gúľ slepačieho vajca v optickom mikroskope.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 257-264.

Tóth, D., Daubner, I., Tomašovicová, D.
Effects of pesticides on the survival of surface water mircoorganisms.
Vplyv pesticídov na prežívanie mikroorganizmov v povrchovej vode.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 265-273.

Jurčo, V.
Production costs and economy of milk production of various breed types of milch cows.
Výrobné náklady a ekonomika výroby mlieka rôznych plemenných typov dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 3, pp. 274-282.

Top