Volume 19 (1973) - Issue 9

Marendiak, D., Horník, A.
Respiration and mineralization of nitrogen in soil and in the rhizosphere of winter wheat.
Respirácia a mineralizácia dusíka v pôde a v rizosfére ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp.723-742.

Gábriš, Ľ.
Dynamics of the sum of cathions in loess serozem due to intensive manuring.
Dynamika sumy katiónov v hnedozemi na spraši pod vplyvom intenzívneho hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp.743-750.

Dančík, J.
Comparison of the efficiency of various clover-grass mixtures in tow different localities.
Porovnanie výkonnosti rôznych ďatelinotrávnych miešaniek na dvoch odlišných stanovištiach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 751-759.

Nový, J., Uhlár, J.
A study on the relationship of pedigree value of bulls of slovak spotted breed to milk fattiness of their dams.
Štúdium vzťahov plemennej hodnoty býkov slovenského strakatého plemena k tukovosti mlieka ich matiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 760-769.

Majerčiak, P., Pivko, J., Bieliková, B.
Some pieces of knowledge from the technique of sperm drawing from boars and insemination of sows.
Niektoré poznatky z techniky odberu semena kancov a inseminácie prasníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 770-776.

Pačenovský, J.
Helminth fauna of Oryctolagus cuniculus F. Dom., L. in southwestern region of the Slovak socialist republic.
Helmintofauna domácich králikov (Oryctolagus cuniculus F. Dom., L.) v juhozápadnej oblasti SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 777-784.

Gálik, R.
Effect of various content of ash matters in torula on its nutritive value and retention of nutrients of the feed ration in pigs. I. Digestibility of organic nutrients, nutritive value, nitrogen retention and biological value of proteins.
Vplyv rozličného obsahu popolovín v torule na jej výživnú hodntu a retenciu živín kŕmnej dávky u ošípaných. I. stráviteľnosť organických živín, výživná hodnota, retencia dusíka a biologická hodnota bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 785-793.

Poltársky, J., Žilla, T.
Efficacy of the ground alfalfa meal in the fattening of pig.
Účinnosť šrotovanej lucernovej múčky vo výkrme ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 794-800.

Meleg, J., Procházka, B.
Some effect influencing quality of the work of beet tops cutters.
Niektoré vplyvy pôsobiace na kvalitu práce skrojkovačov cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 801-810.

Ormandy, A., Sedlák, A.
Maize - a new source of quality protein.
Kukurica - nový zdroj kvalitnej bielkoviny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 811-816.

Říman, L.
An instrument for stimulating polyploidy of plants by N2O gas.
Prístroj na vyvolávanie polyploidie rastlín plynom N2O.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 9, pp. 817-822.

Top