Volume 26 (1980) - Issue 5

Baran, M., Lazar, J.
Growing of maize-soybean mixture.
Pestovanie miešanky kukurice so sójou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 419-428.

Bielek, P.
Action of magnesite industry immission on microbiological properties of soils.
Imisné pôsobenie magnezitového priemyslu na mikrobiologické vlastnosti pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 429-436.

Demo, M., Žáková, J.
Dependence of the amount and quality of winter wheat yield on forecrops and various methods of tillage.
Závislosť výšky a kvality úrody ozimnej pšenice od predplodín a rôznych spôsobov obrábania pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 437-444.

Maheľová, E., Uhnák, J., Sackmauerová, M.
Persistance of insecticide residues in soil.
Pretrvávanie rezíduí insekticídov v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 445-451.

Peter, V., Chrappa, V., Rešovský, Š., Grom, A., Žatko, T.
Production effect of restrictive feeding methods in various genotypes of pullets.
Produkčný účinok reštrikčných metód kŕmenia rôznych genypov sliepočiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 452-463.

Kepeňa, L.
Effect of in-breeding on the growth of bee populations.
Účinok príbuzenskej plemenitby na rast včelstiev.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 464-471.

Knotek, S.
Application of grass haylage and supplementary compensation mextures with gradually increased proportion of straw in beef cattle fattening.
Uplatnenie trávnej senáže a doplnkových vyrovnávacích zmesí s odstupňovaným podielom slamy vo výkrme hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 472-478.

Makara, A.
The commercial value of Carassius auratus L.
Úžitková hodnota karasa striebristého
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 479-487.

Chrenek, J., Fľak, P.
Effect of the medium and of the genotype on milk production, body dimenssions of spotted milch cows and their crossbreds of the F10 generation with the red-spotted lowland breed.
Vplyv prostredia a genotypu na produkciu mlieka, telesné rozmery slovenských strakatých dojníc a ich kríženiek F10 generácie s červenostrakatým nížinným plemenom (MRY).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 488-498.

Staník, J., Juraj, I.
Hypolasia and aplasia of the gland in udder quarters of the imported black-spotted lowland breed.
Hypolázia a aplázia žľazy vo štvrtkách vemena importovaného čiernostrakatého nížinného plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 499-503.

Barabáš, J.
Following of the effect of the addition of calcium chloride and active acidity on the precipitation of proteins in concentrated milk.
Sledovanie vplyvu prídavku chloridu vápenatého a aktívnej kyslosti na precipitáciu bielkovín v koncentrovanom mlieku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 504-508.

Vaškovský, P.
Analysis of the economic effectiveness of barley production in Slovakia.
Analýza ekonomickej efektívnosti výroby jačmeňa na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 5, pp. 509-519.

Top