Volume 12 (1966) - Issue 1

Královič, J.
Cycle betwenn generations in Bruchophague Roddi G U S S.
Generačný cyklus tmavky lucernovej (Bruchophagus Roddi G U S S.)
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 6-14.

Brežný, O.
Contribution to the question of utilization out of vegetation rainfall.
Príspevok k otázke využiteľnosti mimovegetačných zrážok.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 15-27.

Hučko, V., Ďurečko, J., Kuzina, Z.
Comparative fattening of slovak spotted bulls and hybrids of the F1 generation (slovak spotted x ayrshire)
Porovnávací výkrm slovenských strakatých býkov a krížencov F1 generácie (slovenský strakatý x ayrshire)
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 28-35.

Sidor, V.
Utilization of supersound in the case of evaluating slaughter qualities of the live pigs.
Využitie ultrazvuku pri hodnotení jatočných vlastností živých ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 36-44.

Kočí, Š.
Methodical aspects of determining metabolizable energy of feeding mixtures for poultry.
Metodické aspekty určovania metabolizovateľnej energie kŕmnych zmesí pre hydinu.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 45-51.

Bedrna, Z., Kikuc, M.
Soils of the Tisza basin lowland.
Pôdy Potiskej nížiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 52-57.

Sopko, J.
Some ways of tieing up vine in european and overseas states.
Niektoré spôsoby vedenia viniča v európskych a zámorských štátoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 58-65.

Čumlivski, B.
Quantity and quality of wool of theaves and yearlings- hybridy F1 after valaška sheep and texel-breed rams.
Kvantita a kvalita vlny jahníc a ročiek-kríženiek F1 po valašských ovciach a baranoch texelského plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 66-70.

Pařík, J., Matula, J.
Some questions about the vineyard specialization of agricultural enterprises.
Niektoré otázky vinohradníckej špecializácie poľnohospodárskych podnikov.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 71-74.

Top