Volume 29 (1983) - Issue 5

Grenčík, M.
A contribution to the problem of thrip dispersion on wheat.
Príspevok k problematike disperzie strapiek na pšenici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 5, pp. 361-369.

Vandák, M.
The content of leaf pigments during the vegetation of Rhine riesling and Mueller Thurgau at the Bratislava locality of Koliba.
Obsah listových pigmentov počas vegetácie rizlingu rýnskeho a muller thurgau v bratislavskej lokalite Koliba.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 5, pp. 370-378.

Halaj, M.
Serial nature of egg-laying in hens and its effect on some properties of eggs. I. A study of serial nature of egg-laying in hens.
Sériovosť znášky a jej vplyv na niektoré vlastnosti vajec. I. štúdium sériovosti znášky sliepok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 5, pp. 379-387.

Antal, J., Bulla, J., Palanská, O.
Meat yield of bulls of the Slovak Spotted Breed at different live weight.
Mäsová úžitkovosť býkov slovenského strakatého plemena v rôznej živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 5, pp. 388-396.

Bulla, J.
The influence of effectors on the concentration of total lipids, cholesterol, triglycerides and glucose in the blood plasma of geese.
Vplyv efektorov na koncentráciu celkových lipidov, cholesterolu, triglyceridov a glukózy v krvnej plazme husí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 5, pp. 397-405.

Chrenek, J., Bokšay, M.
A study of the growth rate and meat yield of crossbreds of the F101 generation of the Slova Spotted and Blacspotted Lowland Breed. I. Live weight growth.
Štúdium intenzity rastu a mäsovej úžitkovosti krížencov F101 generácie slovenského strakatého a čiernostrakatého nížinného plemena. I. rast živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 5, pp. 406-417.

Šteňová, M., Ledeč, M., Šaulič, J.
Correlationship of egg-laying with the production and quality of the ejaculate of turkey-cocks.
Korelácia znášky vajec k produkcii a kvalite ejakulátu moriakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 5, pp. 418-423.

Vaškovská, G., Vicen, M.
Basic organizational factors of building large-capacity cow farms.
Základné organizačné faktory budovania veľkokapacitných fariem kráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 5, pp. 424-436.

Top