Volume 42 (1996) - Issue 5

Rychtárik, J., Tisová, V.
Analysis of breeding value of production characters in winter wheat variety Viginta.
Analýza šľachtiteľskej hodnoty produkčných znakov ozimnej pšenice odrody Viginta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 5, pp. 321-333.

Kováčik, P., Fecenko, J.
Soil, nitrogen, sodium humate and yield paramters.
Pôdny dusík, humát sodný a parametre úrody jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 5, pp. 334-343.

Užík, M.
Prediction of synthetics performance in alfalfa according to the concept of general varietal ability.
Predikcia výkonnosti syntetikov pri lucerne siatej podľa konceptu všeobecnej odrodovej schopnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 5, pp. 344-351.

Jamriška, P.
Analysis of effect of selected factors on amaranth seeds yield.
Analýza účinku vybraných úrodotvorných faktorov na úrodu semena láskavca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 5, pp. 352-363.

Hluchý, S., Čupka, P.
Histological structure of non-lactating mammary glands of rabbits in dependence on their location.
Histologická stavba nelaktujúcich mliečnych žliaz králičice v závislosti od ich lokalizácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 5, pp. 364-369.

Fľak, P.
Multivariate statistical methods in livestock production.
Viacrozmerné štatistické metódy v živočíšnej výrobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 5, pp. 370-399.

Top