Volume 18 (1972) - Issue 12

Andraščík, M., Matušov, J.
A study of the effect of synthetic fertilizers on the yield of winter wheat and triticale in the potato type production area.
Štúdium vplyvu priemyselných hnojív na úrodu ozimnej pšenice a triticale v zemiakovej výrobnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1043-1054.

Galba, J.
A study of sorption of arsenates in soils. III. Effect of pH values of soil solution on the intensity of sorption of arsenates.
Štúdium sorpcie arzeničnanov na pôdach. III. Vplyv pH hodnôt pôdneho roztoku na veľkosť sorpcie arzeničnanov.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1055-1061.

Michalíková, A.
A contribution to the appearance of Ophiobolus graminis Sacc. and Helminthosporium sativum (PKB) ito et Kurib. on wheat.
Príspevok k výskutu Ophiobolus graminis Sacc a Helminthosporium sativum (PKB) Ito et Kurib. na pšenici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1062-1069.

Husárová, M.
Effect of manuring and maize monoculture of microflora in the wider rhizosphere.
Vplyv hnojenia a monokultúry kukurice na mikroflóru v širšej rizosfére.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1070-1083.

Kliment, J., Pšenica, J., Uhlár, J.
A contribution to the study of the effect of selection of heifers and first calf cows on the results of the estimate of pedigree quality of the bull.
Príspevok k štúdiu vplyvu selekcie jalovíc a prvôstok na výsledok odhadu plemennej hodnoty býka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1084-1092.

Majerčiak, P., Krčulová, D., Hečko, R.
Migration of egg cells in sows after one side ovarectomy and development of foetuses with respect to the space of uterus.
Migrácia vaječných buniek u prasníc po jednostrannej ovariektómii a vývin plodov s ohľadom na priestor maternice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1093-1099.

Bakoš, A., Točka, I.
A contribution to the study of the production of partridges in the west Slovakian lowland.
Príspevok k štúdiu produkcie jarabíc v západoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1100-1109.

Kartusek, V.
A contribution on the possibility of following the growth rate of birds by the method of biological titration of LTH levels.
Príspevok k možnosti sledovania rastovej intenzity vtákov metódou biologickej titrácie hladín LTH.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1110-1118.

Kuča, Š.
Time comsumption in the breeding of egg laying hens on deep litter in contrast to new technologies of the breeding of egg laying hens.
Spotreba času v chove nosníc na hlbokej podstielke v porovnaní s novými technológiami chovu nosníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 12, pp. 1119-1131.

Top