Volume 10 (1964) - Issue 2

Dubovský, J.
Some questions of contemporary genetics.
K niektorým otázkam súčasnej genetiky.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 2, pp. 81-84.

Špaldon, e., Belej, J., Očkay, Š.
The dependence of the yield of maize for seed on the organization of growth and amount of applied fertilizers.
Závislosť úrody kukurice na zrno od organizácie porastu a výšky hnojenia.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 2, pp. 85-94.

Kováč, M.
Contribution to the study of changes of nutritious value of cock's foot during the vegetation.
Príspevok k štúdiu zmien výživnej hodnoty reznačky laločnatej (Dactylis Glomerata L.) v priebehu vegetácie.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 2, pp. 95-104.

Majerčiak, P., Čupka, V.
Feeding of pigs with feeding machines using the combination with green lucerne.
Výkrm ošípaných pomocou kŕmnych automatov, pri použití kombinovaného výkrmu zelenou lucernou.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 2, pp. 105-116.

Kliment, J.
Typological investigation of breeding bulls of the slovak spotted breed of the age from 14 - 18 months.
Typologický prieskum plemenných býkov slovenského strakatého plemena vo veku 14 - 18 mesiacov.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 2, pp. 117-124.

Šály, A.
Protection of garlic from Ditylenchus Allii (Beijerinck) by fumigating the seed with nematocides.
Ochrana cesnaku pred háďatkom cubuľovým - Ditylenchus Allii (Beijerinck) fumigovaním sadby nematocidmi.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 2, pp. 125-130.

Tomovčík, J., Srnka, F., Toman, O.,
Experimental results of the three-stage harvesting method of cereals.
Výsledky výskumu trojfázovej technológie zberu obilnín.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 2, pp. 131-140.

Top