Volume 7 (1960) - Issue 10

Brabec, S.
New technology of production of pome fruits.
Nová technologie výroby jádrového ovoce.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 10, pp. 737-741.

Vašátko, J., Lukačovič, A., Čapek, M.
The influence of different concentration of the trace elements on the genermination of sugarbeet-seeds.
Vplyv koncentrácie mikroelementov na klíčenie repného semena.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 10, pp. 743-752.

Šmálik, M., Drozd, J., Kubíková, A.
The influence of leaf roll, Y-virus, and X-virus on the content of nitrogenous and dry substances of potatoes.
Vplyv zvinutky, čiarkovitosti a mozaiky na obsah dusíkatých látok a sušiny u zemiakov.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 10, pp. 753-762.

Nižnánsky, F.
The epizootology of brucellosis in the Czechoslova Republic and its further prevention and liquidation.
Poznatky z epizootológie brucelózy v ČSSR so zreteľom na ďalšiu prevenciu a likvidáciu.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 10, pp. 763-770.

Snopko, K.
The investigation of the calving interval and some other factors in relation to fertility of cows of the slovak spotted and pinzgauer breed.
Prieskum medzidobia a niektorých ďalších činiteľov vo vzťahu k plodnosti kráv slovenského strakatého a pinzgauského plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 10, pp. 771-784.

Červený, A., Fogaš, I.
A contribution to the economic evaluation of the influence of irrigation in growing sugar beet.
Príspevok k ekonomickému zhodnoteniu vplyvu závlah pri pestovaní cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 10, pp. 785-798.

Top