Volume 12 (1966) - Issue 6

Krajčovič, V., Pagáč, P.
Possibilities of reclaiming grasslands in Slovakia.
Možnosti zúrodnenia trávnatých porastov na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 393-398.

Tomka, O., Pristaš, J., Kašper, J., Dugát, I., Habovštiak, J.
Contribution to the question of the influence of nitrogen on the permanent and temporary grassland of Slovakia.
Príspevok k otázke vplyvu dusíka na prirodzených a dočasných trávnatých porastoch na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 399-410.

Lichner, S., Folkman, I., Holúbek, R.
Contribution to the study on the influence of the high rations of NPK nutrients on permanent grasslands applied under various conditions.
Príspevok k štúdiu vplyvu vysokých dávok NPK živín aplikovaných v rôznych pomeroch na prírodných trávnatých porastoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 411-420.

Kováč, A., Pačuta, M.
Examination of the possibility of increasing production of the lucerne seed (Medicago Sativa L.)
Skúmanie možností zvyšovania produkcie semena lucerny siatej (Medicago Satvia L.)
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 421-428.

Turčány, J., Juráň, C., Habán, L.
Influence of various time and way of ploughing under perennial forage crops on some physical and biological properties of the soil and the yield of the following crop.
Vplyv rôzneho termínu a spôsobu zaorania viacročných krmovín na niektoré fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy a úrodu následnej plodiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 429-438.

Tomka, O., Pristaš, J., Tomášik, J., Habovštiak, J., Dukát, I.
Problems of increasing production of wire-bent herbages (Nardetum Strictae L.)
Problémy zvyšovania produkcie psicových porastov (Nardetum Strictae L.)
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 439-448.

Krajčovič, V., Vološin, J.
Influence of high N rations on the productivity of the mixtures of grasses.
Vplyv vysokých dávok N na produkciu čistých trávnatých miešaniek.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 449-456.

Labuda, J., Herceg, O., Gálik, R.
Study of changes of the content and ratio of Ca, P, K, and Na in proteinaceous fodders.
Štúdium zmien obsahu a pomeru Ca, P, K a Na v bielkovinových krmovinách.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 457-464.

Kováč, M.
Possibilities of increasing crude proteins and proteins of grass mixtures by means of applying nitrogen.
Možnosti zvyšovania dusíkatých látok a bielkovín trávnych miešaniek hnojením dusíkom.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 465-476.

Herceg, O.
Investigation of nutrient content and digestibility of natural meadow growth when applying different level of rates of indrustrial fertilizers.
Výskum obsahu a stráviteľnosti živín prirodzeného lúčneho porastu pri rozličnej úrovni dávok priemyselných hnojív.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 477-487.

Valášek, F.
Contribution to the economy of growing perennial forage crops.
Príspevok k ekonomike pestovania viacročných krmovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 488-497.

Tomka, O., Šinkovic, J., Dvorský, O., Lipka, L.
The results of the operation and experiments carried out by the Research Institute of Meadows and Pastures in Banská Bystrica on the liquide farm Ľubietová.
Výsledky prevádzky pokusov na účelovom hnojovicovom hospodárstve v Ľubietovej, Výskumného ústav lúk a pasienkov v Banskej Bystrici.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 498-504.

Gáborčík, Š.
On the working results of the plant breeding station at Levočské Lúky in the years 1941 - 1966.
O pracovných výsledkoch šľachtiteľskej stanice v Levočských Lúkach v rokoch 1941 - 1966.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 6, pp. 505-512.

Top