Volume 15 (1969) - Issue 10

Hraška, Š., Petrovic, J.
Evaluation of the variability and correlations of the hybrides of F2 generation of some species of winter wheat obtained by free pollination.
Posúdenie variability a korelačných vzťahov hybridov F2 generácie niektorých odrôd ozimnej pšenice získaných cestou voľného opelenia.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, n. 10, pp. 841-854.

Kollár, V.
Estimation of the suitability of the method for the determination of the mycelium of Tritici (P E R S.) Jens. in the embryo of wheat..
Posúdenie vhodnosti metódy na stanovenie mycélia Ustilago tritici (P E R S.) Jens. v embryu pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 855-858.

Pevný, V., Špánik, F.
The bioclimatic analysis of spring barley crops. The phenoshase interval “sowing - growing-above-the-ground“.
Bioklimatická analýza úrod jarného jačmeňa. Fenofázový interval sejba - vzchádzanie.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 859-872.

Antal, J.
The digestiblity of nutrients and the utilization of nitrogen substances of the feeding dose in calves, bred in various consumption of proteins of milk origin.
Stráviteľnosť živín a využitie dusíkatých látok kŕmnej dávky u teliat odchovaných pri rôznej spotrebe bielkovín mliečneho pôvodu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 873-877.

Janík, E.
Changes of nitrogen balance with in after the application of the tissue preparation.
Zmeny dusíkovej bilancie u ošípaných po aplikácii tkaninového preparátu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 878-886.

Halaj, M., Uhrín, V.
Dynamics of the increase of live weight and of some parts of the body of chickens of White Plymuth breed in the postembryonal stage. II. morphology of the growth of the head and the neck.
Dynamika rastu živej váhy a niektorých častí tela kurčiat plemena Plymuth biely v postembryonálnom období. II. morfológia rastu hlavy a krku.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 887-893.

Ševčík, J., Holécy, B.
Contribution to the analysis of the economic state of agricultural enterprises under eytreme hill conditions.
Príspevok k rozboru hospodárenia poľnohospodárskych podnikov v extrémne horských podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 894-907.

Žembery, A.
Agrobiological view of the initiation and of the differentiation of the inflorescence of Vitis Vinifera in various ecological conditions.
Agrobiologický pohľad na iniciáciu a diferenciáciu súkvetí Vitis Vinifera v rôznych ekologických podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 908-917.

Nevoránek, Z.
Economic and zootechnical standpoints in chosing optimum age of heifers at the time of the first mating.
Ekonomické a zootechnické hľadiská pri voľbe optimálneho veku jalovíc v čase 1. pripustenia.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 918-924.

Píš, E., Pašteka, Ľ., Macko, J.
Importance of dehydrated feeding proteins and some practical experiences from the Trenčín torula factory.
Význam sušených kŕmnych bielkovín a niektoré prevádzkové skúsenosti z trenčianskej torulárne.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 925-928.

Briatka, P.
Actual problems of the Slovak agriculture from the point of view of foreign trade.
Aktuálne úlohy poľnohospodárstva na Slovensku z hľadiska zahraničného obchodu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 10, pp. 929-934.

Top