Volume 39 (1993) - Issue 8

Klobušický, K.
Physical properties of soil under grassland, their change and subsequent stabilization.
Fyzikálne vlastnosti pôdy pod trávnym porastom, ich zmena a následná stabilizácia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 617-624.

Frič, F., Tamás, L.
Metabolical responses of barley plant attacked by Erysiphe graminis f.sp. hordei in compatible and incompatible host - parasite combinations.
Metabolické reakcie jačmeňa napadnutého Erysiphe graminis f.sp. hordei v kompatibilnej a inkompatibilnej kombinácii hostiteľ - parazit.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 625-634.

Vizárová, G., Minarčic, P.
Correlation between the reisistance to the powdery mildew and content of endogenous Zeatin of barley plants.
Korelácia medzi obsahom endogenného Zeatínu v rastlinách jačmeňa a rezistenciou voči múčnatke trávovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 635-640.

Paulech, C., Paulech, P.
Distribution and harmfulness of the fungus Tilletia controversa Kuhn on winter wheat (Triticum aestivum L.) in the district of Považská Bystrica.
Rozšírenie a škodlivosť huby Tilletia controversa Kuhn na ozimnej pšenici (Triticum aestivum L.) v okrese Považská Bystrica.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 641-646.

Šimko, J., Fusková, E., Moravčík, Ľ.
The effect of caustic magnesite on the yield, content of nitrogenous substances and concentration of mineral elements in lucern.
Účinok kaustického magnezitu na úrodu, obsah N-látok a koncentráciu minerálnych látok v lucerne siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 647-655.

Kečkeméthy, A.
The influence of frequent cuts and water regime on alfalfa yield.
Vplyv častých kosieb a vodného režimu na úrodu lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 656-663.

Čerešnáková, Z., Sommer, A., Szalayová, M., Šándor, A.
Nutritive value of pea and horse bean seeds aftr laser beam viradiation.
Nutričná hodnota hrachu siateho a bôbu obyčajného po ožiarení laserovým lúčom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 664-671.

Kráľovič, J.
Relation of coentent potassium sodium and alfa-aminonitrogen in root to sacharose of sugar beet.
Vzťah obsahu draslíka, sodíka a alfa-aminodusíka v koreni k cukornatosti cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 672-681.

Huszár, J.
Resistance Czechoslovak and foreign winter wheat cultivars to powdery mildew (Blumeria graminis (DC.) Speer f.sp. tritici Marchal).
Odolnosť domácich a zahraničných kultivarov ozimnej pšenice voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis (DC.) Speer f.sp. tritici Marchal).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 8, pp. 682-692.

Top