Volume 10 (1964) - Issue 1

Krajčovič, V.
Further in our work.
Na ďalšiu cestu.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 3-6.

Šínska, J.
Green manuring on sandy soils.
Zelené hnojenie na piesočnatých pôdach.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 7-14.

Barica, J.
The quality of the lower Hornád water from the standpoint of its employment for irrigation.
Kvalita vody Dolného Hornádu z hľadiska využitia na závlahy.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 15-22.

Šmálik, M., Rajčanová, A., Drozd, J., Kubík, S., Hrobák, F., Fabo, J.,
Our experience with serological test of the primary breeding material of potato.
Skúsenosti so sérologickou kontrolou základného šľachtiteľského materiálu zemiakov.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 23-30.

Hladký, V.
Contribution to the examination of changibility of the live weight and body sizes of white trouroughbred breeding boars.
Príspevok k štúdiu premenlivosti živej váhy a rozmerov tela bielych ušľachtilých plemenných kancov.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 31-42.

Pristaš, O.
Efect of different intervals of repeated cycles of insemination on the percentage of covering of inseminated cattle.
Vplyv rôznych intervalov opakovaných cyklov osemenenia na percento zabrezávania inseminovaného hovädzieho dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 43-52.

Lednár, F.
The beginning of the import of west breeds of cattle stock in Slovakia.
Začiatky importu západných plemien hovädzieho dobytka na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 53-55.

Dubovský, J.
Symposium held on the genetics of wheat.
Sympózium o genetike a šľachtení pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 56-58.

Sopko, J.
Aboud slovakian vineyards.
Po stopách slovenského vinohradníctva
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 59-64.

Peniožkevič, E. E.
Poultry farming in Australia.
Hydinárstvo v Austrálii.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 1, pp. 65-68.

Top