Volume 12 (1966) - Issue 11

Krajčovič, V.
For a higher level in scientific work.
Za vyššiu úroveň vedeckej práce.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 819-821.

Holobradý, K., Dobiš, A., Bujšod, G., Puškáš, J.
Kalitrachyt from the Kremnica surroundings as a possible source of K2o in plant nutrition.
Kalitrachyt z okolia Kremnice ako možný zdroj K2O vo výžive rastlín.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 822-833.

Ormandy, A.
Chemical changes in course of the development of tobacco plants and leaf maturing.
Chemické zmeny počas vývoja tabakových rastlín a zrenia listov.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 834-840.

Gabriš, J.
Changes of blood diagram and blood dry-matter with pinzgauer cows during lactation and their relation to milk production and fat in milk.
Zmeny krvného obrazu a sušiny krvi u pinzgauských kráv počas laktácie ich vzťah k produkcii mlieka a tuku v mlieku.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 841-848.

Kočí, Š., Peter, V.
Nitrogen balance in chicks and pullets at qualitatively differentiated protein nutrition.
Bilancia dusíka u kurčiat a kuričiek pri kvantitatívne diferencovanej bielkovinovej výžive.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 849-854.

Horváth, E.
Some questions of economy and organization of managing work at unified co-operative farms.
Niektoré otázky ekonomiky a organizácie riadiacej práce na JRD.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 855-867.

Čorba, J.
Some pieces of knowledge from variety examination of spring barley.
Niektoré poznatky z odrodových skúšok jarného jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 868-871.

Balon, E. K.
To the problem of the prospects of fishery development on the Danube river.
Ešte k perspektívam rozvoja rybárstva na Dunaji.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 872-875.

Uhliarm, J.
Influence of increased N rations on the production and quality of green mass in winter rye.
Vplyv stupňovaných dávok N na produkciu a kvalitu zelenej hmoty pri ozimnej raži.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 876-879.

Guspan, J.
Some pieces of knowledge of a new melioration technology in Hungarian people's republic.
Niektoré poznatky z novej melioračnej tehnológie v Maďarskej ľudovej republike.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 11, pp. 880-882.

Top