Volume 10 (1964) - Issue 5

Špaldon, E.
Some notes to the agricultural theoretical research and to its tasks.
Niekoľko poznámok k poľnohospodárskemu teoretickému výskumu a jeho úlohám.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 5, pp. 333-338.

Kiece, V.
The influence of irradiation with radioactive cobalt on growth and development of maize.
Vplyv žiarenia rádioaktívneho kobaltu na rast a vývoj kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 5, pp. 339-346.

Dirlbek, K., Grečo, V., Čuri, J.
Further knowledge to the ascertainment of the critical number of colorado potato - beetle (Leptinotarsa Decemlineate S A Y) in some varieties of our potato assortment.
Ďalšie poznatky o zistení kritického čísla lariev pásavky zemiakovej (Leptinotarsa Decemlineata S A Y) pri niektorých odrodách nášho sortimentu zemiakov.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 5, pp. 347-352.

Laurinčík, J.
Consideration of the breeding value of rams by the method of comparing the utility of daughters with their contemporaries.
Posúdenie plemennej hodnoty baranov metódou porovnávania úžitkovosti dcér s vrstovnicami.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 5, pp. 353-360.

Chomkovič, G., Gabriš, J.
Investigation of the growth of the slovak spotted cattle in the districts of Rimavská Sobota and Michalovce.
Výskum rastu slovenského strakatého dobytka v okresoch Rimavská Sobota a Michalovce.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 5, pp. 361-368.

Babuškin, V., Kočí, E., Peter, V.
Functioning of the lengthened light day during winter and the beginning of spring on egg laying of geese.
Pôsobenie predĺženého svetelného dňa v zime a začiatkom jari na znášku husí.
poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 5, pp. 369-376.

Plesník, J., Majerčiak, P.
A brief survey about up-to-date activity of research institute of animal production in Nitra.
Stručný prehľad o doterajšej činnosti výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 5, pp. 391-398.

Top