Volume 13 (1967) - Issue 4

Plesník, J.
Efectiveness of animal-protein resources for population's sustenance.
Efektívnosť zdrojov živočíšnych bielkovín pre výživu obyvateľstva.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 241-246.

Špaldon, E., Adamovský, F.
Influence of the differentiated ploughing on the yield of winter wheat.
Vplyv diferencovanej orby na úrodu ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 247-259.

Dančík, J.
Contribution to the question of the confidence and contingency in the growing of intercrops.
Príspevok k otázke istoty a rizika pestovania medziplodín.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 260-266.

Kresan, J.
Quantitative morphological comparison of 9 - 10 and 20 - 21 month-old wethers of the merino breed fattened in stble and pasture ways.
Kvantitatívne morfologické porovnanie 9 - 10 a 20 - 21- mesačných škopov plemena merino vykŕmených hospodárskym a pastevným spôsobom.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 267-280.

Csupka, Štefan, Carach, J.
Discriminative factors of 90Sr and content of 137Cs in forage crops and in milk in Slovakia in 1965.
Diskriminačné faktory 90Sr a obsah 137Cs v krmovinách a v mlieku na Slovensku 1965.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp.281-289.

Mišík, V.
Optimalization of the capacity and structure of operation means in fishery by means of linear programming.
Optimálizácia kapacity a štruktúry explotačných prostriedkov v rybárstve lineárnym programovaním.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 290-304.

Koula, V.
Aerosol generators of the series PAG, part I.
Aerosolové generátory typu PAG, I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 305-309.

Gáborčík, Š.
Contribution to an objective determination of the differences between the meadov and pasture varieties of ryegrass (Lolium Perenne L.).
Príspevok k objektívnemu stanoveniu rozdielov medzi lúčnymi a pasienkovými odrodami mätonohu trvácneho (Lolium Perenne L.)
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 310-320.

Top