Volume 36 (1990) - Issue 7

Lichner, S.
Biological and crop-productive conditions of winter catch crops growing.
Biologické a úrodotvorné podmienky pestovania ozimných medziplodín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 7, pp. 585-595.

Molnárová, J.
The influence of fertilization, time of sowing and sowing rates on corn yield of winter barley.
Vplyv hnojenia, času sejby a výsevkov na úrodu zrna ozimného jačmeňa v poveternostne odlišných ročníkoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 7, pp.596-606.

Kulčárová, V.
The effect of rainfall on effectiveness of applied fertilizations in flysch region.
Vplyv zrážok na efektívnosť aplikovaných priemyselných hnojív vo flyšovej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 7, pp. 607-615.

Šimko, I.
The influence of growth-active substances on growth of potatoes in conditions in vitro.
Vplyv rastovo-aktívnych látok na rast zemiakov v podmienkach in vitro.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 7, pp. 616-627.

Čerešňáková, Z., Vavrincová, S., Sommer, A., Szalayová, M., Fencík, R.
Estimation of quality of choice wheat varieties by chemical and biological methods.
Posúdenie kvality vybraných odrôd pšeníc chemickými a biologickými metódami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 7, pp. 628-637.

Kulíšek, V., Kresan, J., Marenčák, L., Studená, K.
Compensation of growth of tissue and organs of rabbits after restrictive nutrition. I. the changes of fat-cells size in the investigated muscles and changes of internal fat content.
Kompenzácia rastu tkanín a orgánov králikov po reštrikčnej výžive. I. zmeny veľkosti tukových buniek skúmaných svalov a zmeny obsahu vnútorného tuku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 7, pp. 638-645.

Uhrín, P.
Post-mortal glycolysins in different types of muscles in pigeon.
Postmortálna glykolýza v rôznych typoch svalov holuba.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 7, pp. 646-654.

Stráňai, I.
Ichtyofauna of melioration channel Komoča. II. numerousness, ichthyomass and attainable production.
Ichtyofauna melioračného kanála Komoča. II. početnosť, ichtyomasa a dostupná produdkcia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 7, pp. 655-663.

Top