Volume 51 (2005) - Issue 5

VIDOVIČ, J.
Impact of potential climate and COZ change on productivity of winter wheat (Triticum aestivum L.) - Physiological dependances.
Fyziologická podmienenosť vplyvu globálnej zmeny klímy a Co2 na produktivitu pšenice letnej F. ozimná (Triticum aestivum L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 5, pp. 225-237.

LEHOCKÁ, Z., BIELKOVÁ, S., ŽÁK, Š.
Yield and quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) growing in ecological and low-input farming systems.
Úroda a kvalita pšenice ozimnej (Triticum aestivum L.) pestovanej v ekologickom a low-input systéme hospodárenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 5, pp. 238-247.

DANILOVIČ, M.
Effect of soil cultivation and fertilization on grain guality parameters of spring barley.
Vplyv spracovania pôdy a hnojenia na kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 5, pp. 248-254.

KOVÁČ, K., BABULICOVÁ, M., KUCHAROVIČ, A.
Effect of weather, forecrop and intensity of nitrogen fertilization on maize grain yield and its structure.
Vplyv počasia, predplodiny a intenzity hnojenia dusíkom na úrodu a prvky úrodnosti kukurice siatej na zrno.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 5, pp. 255-266.

ŠARIKOVÁ, D., HNÁT, A.
Yield of pea cultivated under the conventional agritechnics sowing into no-tilled soil.
Úroda hrachu siateho pri konvenčnej agrotechnike a pri sejbe do nespracovanej pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 5, pp. 267-273.

LAHUČKÝ, L., VOLLMANNOVÁ, A., TOMÁŠ, J., TÓTH, T.
Effect of chromium on plant production ability.
Vplyv chrómu na produkčné možnosti rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 5, pp. 274-280.

Top