Volume 13 (1967) - Issue 6

Zaťko, J.
Influence of various ways of ploughing on the yield of soybean (Glycine Hispida M A X.).
Vplyv rôzneho spôsobu orby na úrodu sóje (Glycine Hispida M A X.).
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 401-409.

Holobradý, K., Čermák, F., Dobiš, A., Chreneková, E.
Agrochemic and anlytical valuation of electricity flue dust ENO and of the afte-the-average state in crops, soils and the drift flue dust in the river basin of Nitra.
Agrochemicko-analytické hodnotenie elektrárenského popolčeka ENO a pohavárijného stavu kultúr, pôd i naplaveného popolčeka v povodí NI.
Poľnohospodárstvo, vol XIII, 1967, N. 6, pp. 410-420.

Prekopp, I., Porubiaková, J.
Mickobiological quality of sheep milk obtained by means of machine milking and its technological presuppostions for futher manufacture into sheep chceeses.
Mikrobiologická kvality ovčieho mlieka získaného strojovým dojením a jeho technologické predpoklady pre ďalšie spracovanie na ovčie syry.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 421-435.

Sidor, V., Hladký, V.
The results of the improwing crossing of the slovak black-spotted pigs with the pietrén breed.
Výsledky zošľachťovacieho kríženia slovenských čiernostrakatých ošípaných s plemenom pietren.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 436-445.

Ivanka, L., Fogaš, I.
Econometric study results of the economic activity of the unified agricultural cooperatives in Nitra district for the year 1965.
Ekonometrické štúdium výsledkov hospodárskej činnosti JRD V Nitrianskom okrase za rok 1965.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 446-455.

Guspan, J.
Technology of the deep workking of drained of heavy soils under the conditions of the east-slovakians lowland.
Technológia hlbokého spracovania odvodnených ťažkých pôd v podmienkach Východoslovenskej nížiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 456-462.

Kandera, J.
Significance of sulphur in the nutrition of clover crops.
Význam síry vo výžive ďatelivovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 463-468.

Ondrejka, J.
Use of chemosterilants in the control of amimal pests.
Použitie chemosterilantov v boji proti živočíšnym škodcom.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 469-473.

Aujeský, J.
Fordder basis has also its function in the new management of agriculture.
Aj krmovinová základňa má úlohu v novom riadení poľnohospodárstva.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 474-477.

Top