Volume 36 (1990) - Issue 5

Hanes, J.
The influence of zeolit tufits on physical and chemical properties of Euteric Regosol.
Vplyv zeolitových tufitov na fyzikálne a chemické vlastnosti regozeme arenickej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 393-407.

Peštová, O.
The influence of sweetening of albo-gleyic Luvisol on maize, wheat and potatoes yield.
Vplyv vápnenia Luvizeme pseudoglejovej na úrody kukurice, pšenice a zemiakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 408-415.

Tišliar, E.
The effect of mechanical and chemical treatment of grass matter swatch on the drying intensity.
Vplyv mechanického a chemického ošetrovania pokosu trávnej hmoty na intenzitu sušenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 416-428.

Blaho, R.
Rearing and growth of calves that were obtained from first-calf cows by insemination and embryo transfer.
Odchov a rast teliat získaných od prvôstok insemináciou a prenosom embryí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 429-437.

Chrenek, J., Lazarevic, R.
The fundamental meat and suet characteristics of Slovakian spotted bulls and their cross-breeds with Holstein-Friesian Breed.
Základné charakteristicky mäsa a loja slovenských strakatých býkov a ich krížencov s holštajnskofrízskym plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 438-445.

Bulla, J., Blaho, R., Sarvašová, E., Uhrín, V.
The influence of age and intensity of nutrition on concentration of nucleic acids in mammary gland of heifers.
Vplyv veku a intenzity výživy na koncentráciu nukleových kyselín v mliečnej žľaze jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 446-454.

Gallo, J., Sommer, A., Gallo, M.
Concentration of cadmium. lead and copper in soil, feed and in the international organs of bulls calves feeded by different ways in the region contamined by exhalate.
Koncentrácia kadmia, olova a medi v pôde, krmivách a vnútorných orgánoch býčkov vykrmovaných rôznymi spôsobmi v exhalátmi zamorenej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 455-463.

Brouček, J., Kovalčiková, M., Kovalčik, K., Letkovičová, M.
Effect of alternate influences of high temperatures on the haematological indices in milk cows.
Vplyv striedavého pôsobenia vysokých teplôt na hematologické ukazovatele dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 464-469.

Šimko, Š., Staničová, J.
Are lunar cycles related to sudden perishing of pigs in fattening?
Súvisia lunárne cykly s náhlym hynutím ošípaných vo výkrme?
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 5, pp. 470-476.

Top