Volume 47 (2001) - Issue 7

Hrubý, D., Bajla, J., Minárik, J.
The measurement and computer processing of soil infiltration data using the ultrasound sensor unit.
Meranie a počítačové spracovanie údajov infiltrácie pôdy s použitím ultrazvukovej snímacej jednotky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 7, pp. 489-496.

Semetko, J., Janoško, I.
Calculation of the soil stress propagation.
Výpočet šírenia napätosti v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 7, pp. 497-504.

Kubík, Ľ., Nozdrovický, L., Perháčová, K., Pokorný, K.
Fractal analysis of soil structure as influenced by tillage treatment.
Fraktálna analýza pôdnej štruktúry vytvorenej vplyvom obrábania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 7, pp. 505-519.

Petranský, I., Drabant, Š., Žikla, A., Tkáč, Z., Škulec, R., Pokorný, K.
The application of biodegradable oil in transmission and hydraulic system of tractor ZTS UR-II.
Aplikácia biologicky odbúrateľného oleja v prevodovom a hydraulickom systéme traktora ZTS UR-II.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 7, pp. 520-531.

Vitázek, I., Havelka, J.
Combustion gases from natural gas.
Plynné spaliny zo zemného plynu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 7, pp. 532-541.

Akdeniz, R.C., Miran, B. Gunden, C.
Comparative performance and economic evaluation of hammer mill in terms of different screen sizes using data envelopment analysis.
Pomerná výkonnosť a ekonomické hodnotenie kladivkových šrotovníkov z hľadiska veľkosti otvorov sita použitím úplnej analýzy dát.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 7, pp. 542-550.

Fraňo, M., Brozman, D.
An assignment of mechanical properties of apples during storage period.
Stanovenie mechanických vlastností jabĺk počas skladovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 7, pp. 551-563.

Top