Volume 17 (1971) - Issue 7

Hanes, J.
A study lysimetric waters of brownearth in loess being intesively manured with mineral fertilizers. II, cation composition of lysimetric waters.
Štúdium lyzimetrických vôd hnedozeme na spraši pri intenzívnom hnojení minerálnymi hnojivami II. katiónové zloženie lyzimetrických vôd.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 527-541.

Polakovič, F.
Effect pf terracing on the changes of microclimatic conditions of grapevine.
Vplyv terasovania na zmeny mikroklimatických podmienok viniča.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 542-552.

Hraška, Š.
Heritability of some qualitative indices in winter wheat.
Dedičnosť niektorých ukazovateľov kvality pri ozimnej pšenici.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 553-557.

Říman, L., Polák, J.
Polyploids of perennial fodders. XXI. evaluation of tetraploid forms of Trifolium L. in sugar-beet production area in Czechoslovakia.
Polyploidy viacročných krmovín. XXI. vyhodnotenie tetraploidných foriem Trifolium L. v repárskej výrbonej oblasti Československa.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 558-565.

Bellér, I., Plesník, J.
Presurpositions to the selection of milch cows. I. the ralation of milk yield in the first lactation to that over subsequent lactations.
Predpoklady pre výber dojníc. I. vzťah dojivosti v prevej laktácii k dojivosti za ďalšie laktárcie.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 566-572.

Medvecký, D.
A comparative research of the nutritive value of milk mixtures called Interveau, brezomix and their effect on the groth, development and slaugher value of fattening calves.
Porovnávací výskum výživnej hodnoty mliečnych zmesí interveau, brezomix a ich vplyv na rast, vývin a jatočnú hodnotu výkrmových teliat.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 573-583.

Sommer, A., Pelech, O.
An investigation into the utilization of maladjusted bedding to broilers in the nutrion of fattening cattle.
Výskum využitia neupravenej podstielky brojlerov vo výžive výkrmného dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 584-592.

Halaj, M., Ivanička, L.
A contribution to the study of goose fattening for liver.
Príspevok k štúdiu pečeňového výkrmu husí.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 593-601.

Hrubý, J.
Statistical analysis of the effect of mineral fertilizers on hectare. Yield of selected agricultural crops in Slovakia.
Štatistická analýza účinku použitých priemyselných hnojív na hektárové výnosy vybraných poľnohospodárskych plodín na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 602-610.

Paulov, Š.
A contribution to the obesity and level of serum protein of ducks.
Príspevok k obezite a hladine sérových bielkovín kačíc.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 7, pp. 611-614.

Top