Volume 36 (1990) - Issue 3

Lacko-Bartošová, M.
The effects of cultivation on some hydrophysical properties of brown soil.
Vplyv obrábania na niektoré hydrofyzikálne vlastnosti hnedozeme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 185-193.

Demo, M.
The efffects of different basic soil cultivation on inorganic nitrogen contents and dynamics in brown earth topsoil.
Vplyv rozdielneho základného obrábania pôdy na obsah a dynamiku anorganických foriem dusíka v ornici hnedozeme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 194-201.

Dančík, J.
The effect of various intensity of crop cultivation on the productivity of forage crop rotation.
Vplyv rôznej intenzity pestovania plodín na produktívnosť krmovinového osevného postupu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 203-216.

Bojas, Z.
Problems of weed killing in fodder mallow (Malva verticillata L.).
Problematika hubení plevelu krmném slézu (Malva verticillata L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 217-223.

Blaho, R.
Rering of heifer calves at different housing conditions.
Odchov jalovičiek pri rôznom spôsobe ustajnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 224-229.

Eweka, Y.O., Lettner, F., Steinwender, R.
Administration of post-ruminally available N-hydroxymethyl-DL-methionine in the ration of dairy cattle.
Aplikácia post-ruminálne dostupného N-hydroxymetyl-DL-metionínu v kŕmnej dávke dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 230-236.

Paška, I., Lackovič, J., Eliáš, S.
The effect off all-wood and grate floor on sow etology and piglet rearing.
Vplyv celodrevenej a roštovej podlahy na etológiu prasníc a dochov prasiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 237-245.

Chrapa, V.
The effects of feed produced from waste water of starch industry on broiler chickens production.
Vplyv krmiva vyrobeného z odpadových škrobárenských vôd na úžitkovosť brojlerových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 246-252.

Šebová, K.
A comparison of the growth rate of body parts of Japanese quails to their live weight and their interrelation.
Porovnanie rýchlosti rastu častí tela japonských prepelíc k živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 253-258.

Zeman, S.
The effect of chopped fodder length on energy requirement of a transport line in green fodder harvest.
Vplyv dĺžký sečky na energetickú náročnosť dopravnej linky pri zbere zelených krmív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 3, pp. 259-267.

Top