Volume 41 (1995) - Issue 9

Haspra, R., Trgala, P.
Problems of sampling research in agriculture of the Slovak republic and it´s realization.
Problematika výberových zisťovaní v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ich realizácia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 9, pp. 641-647.

Buchta, S.
Development and present state of employment rate in agriculture.
Vývoj a súčasný stav zamentnanosti v poľnohospodárstve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 9, pp. 648-654.

Baumgartnerová, E.
Characterization and determination of the small and medium enterprise category at the ministry of agriculture of the Slovak republic.
Charakteristika a vymedzenie kategórie malého a stredného podnikania v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 9, pp. 655-661.

Fitz, M., Hrabková, M.
Change of structural agricultural production in the region of Rožňava.
Reštrukturalizácia poľnohospodárskej výroby regiónu Rožňava.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 9, pp. 662-671.

Kubanková, M.
Tendency in development of prime costs of agricultural products in the Slovak republic.
Tendencie vývoja vlastných nákladov poľnohospodárskych výrobkov v Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 9, pp. 672-681.

Ižáková, V.
Analysis of the agricultural market in the Slovak republic during transformation process.
Analýza agrárneho trhu v Slovenskej republike v transformačnom procese.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 9, pp. 682-697.

Ševčíková, M.
Price development interrelation trends for selected products in the vertical production and consumption in the Slovak republic.
Tendencie vzájomných závislostí cenového vývoja vybarných výrobkov vo vertikále výroby a spotreby potravín v Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 9, pp. 698-708.

Stehlo, P., Čižmárik, L.
Slovak agriculture on the process of preparing to enter into the European Union.
Príprava slovenského poľnohospodárstva na prechod do Európskej Únie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 9, pp. 709-715.

Top