Volume 50 (2004) - Issue 1 - 3

PLESNÍK, J.
From the history of the journal Pol'nohospodárstvo (editorial).
Z histórie časopisu Poľnohospodárstvo (úvodník).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 1-3, pp. 1.

BROUČEK, J., MIHINA, Š.
Demands put on progressive technologies for the rearing of calves (review)
Požiadavky na progresívne technológie pre odchov teliat (prehľad)
Agriculture (Poľnohospodárstvo) vol. 50, 2004, N. 1-3, pp.4-16

KIŠAC, P., BROUČEK, J., FLAK, P., UHRINČAŤ, M., MIHINA, Š., HANUS, A., MARENČÁK, Š.
Reactions of heifers in ethology tests in dependence on hair whorl position on the forehead.
Reakcie jalovíc v etologických testoch v súvislosti s umiestnením chlpového víru na čele.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 1-3, pp. 17-21

BAUMGARTNER, J., BENKOVÁ, J.
Effect of the genotype on the relationship between the Live mass of layers during growth and egg production. I. Variability of investigated traits.
Vplyv genotypu na vzťah medzi živou hmotnosťou nosníc počas odchovu a produkciou vajec. I. Variabilita sledovaných ukazovateľov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 1-3, pp. 22-28.

BENKOVÁ J., BAUMGARTNER J.
Effect of the genotype on the relationship between the live mass of layers during growth and egg production. II. Phenotypic correlations.
Vplyv genotypu na vzťah medzi živou hmotnosťou nosníc počas odchovu a produkciou vajec. II. Fenotypové korelácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 1-3, pp. 29-33.

HORNIAKOVÁ, E.
Influence of feed mixtures without animal components on the efflciency of broiler chicken.
Vplyv kŕmnych zmesí bez živočíšnych komponentov na úžitkovosť brojlerových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 1-3, pp. 34-39.

GÁLIK, R., HORNIAKOVÁ, E., GÁLIK, R., KARAS, I., KOVÁČ, P.
Egg shell solidity measured with a transportable measuring device.
Pevnosť škrupiny zisťovaná prenosným meracím zariadením.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 1-3, pp. 40-46

KUBANKOVÁ, M., BURIANOVÁ, V.
Deveiopment of the production economy of the main animal products in Slovakia.
Vývoj ekonomiky výroby hlavných živočíšnych výrobkov na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 1-3, pp. 47-53

Top