Volume 31 (1985) - Issue 11

Krausko, A., Trnková, S.
A study of a different nitrogen fertillizing method and its effect on yield-forming elements.
Štúdium rôzneho spôsobu hnojenia ozimnej pšenice dusíkom a jeho vplyv na úrodotvorné prvky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 968-977.

Habovštiak, J.
Limiting factors of the productivity of meadow soils at long-term application of high nitrogen rates in the flysh zone of northern Slovakia.
Limitujúce faktory úrodnosti lúčnych pôd pri dlhodobom používaní vysokých dávok dusíka vo flyšovom pásme severného Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 978-985.

Gáborčík, N.
Changes of selected physiologico-morphological characteristic of tall fescue cv Lekora grown under different conditions of nitrogen nutrition.
Zmeny vybraných fyziologicko-morphologických charakteristík kostravy trsťovitej cv. Lekora pestovanej v rôznych podmienkach dusíkatej výživy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 986-995.

Zaťko, J., Kandera, M.
Effect of a different basic soil tillage and forecrops on the grain yield of the newlybred triticale KS-126.
Vplyv rozdielneho základného obrábania pôdy a predplodín na úrody zrna tritikale Nšľ. KS-126.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 996-1002.

Zeleňáková, E., Holub, Z.
Ecological problems in the immission area of nickel works.
Ekologické problémy v imisnej oblasti niklovej huty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 1003-1008.

Kováč, M., Angelovičová, M., Karlubík, M., Reddy, J.P.
Activity of the calcium 45Ca isotope in the yolk, white and egg shell.
Aktivita izotopu vápnika 45Ca v žĺtku, bielku a vajcovej škrupine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 1009-1018.

Peter, V., Chrappa, V., Boďa, K., Zajonc, I., Vančo, M.
Effect of the use of poultry manure dressed with pupae of the housefly (Musca domestica L.) in broiler fattening and raising of Japanese quails.
Účinok použitia upraveného hydinového trusu s kuklami muchy domácej (Musca domestica L.) pri výkrme brojlerov a chove japonských prepelíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 1019-1025.

Paška, I., Eliáš, S.
Effect of the housing technique in pigs indices of fattening capacity and carcass value.
Vplyv techniky ustajnenia prasiat na ukazovatele výkrmnosti a jatočnej hodnoty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 1026-1032.

Hladký, V., Paška, I., Lackovič, J.
II. a study of the etology of pigs at pre-fattening (Breeding house) at a change of raising conditions.
II. Štúdium etológie ošípaných v predvýkrme (škôlke) pri zmene chovateľských podmienok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 1033-1041.

Paulen, J., Kecskemétiová, K.
Effect of the granulometric composition of solid fertilizers on the effective working width.
Vplyv granulometrického zloženia tuhých priemyselných hnojív na efektívny pracovný záber.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 1042-1048.

Stehlíková, B., Žofajová, A.
Graphical computer representation of soil heterogenity.
Grafické znázornenie pôdnej heterogenity počítačom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 11, pp. 1049-1052.

Top