Volume 27 (1981) - Issue 8

Belej, J., Micho, J.
Nitrogen dynamics in soil during vegetation in sugar beet stands.
Dynamika dusíka v pôde počas vegetácie v porastoch cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 652-663.


Kandera, J.
Relationships between grain yield, the qualitative and physical properties of grain in spring barley.
Vzťahy medzi úrodou zrna, kvalitatívnymi a fyzikálnymi vlastnosťami zrna pri jarnom jačmeni.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 664-670.

Muľár, J.
Effect of irrigation and cultivation measures on the yield amount of sugar beet under the heavy soil conditions of the East-Slovakian Lowland.
Vplyv závlahy a zúrodňovacích opatrení na výšku úrody cukrovej repy v podmienkach ťažkých kovov pôd východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 671-679.

Zaťko, J., Bielický, M.
Effect of some agronomical practices on the grain yield and quality of the winter wheat variety Iljičovka.
Vplyv niektorých agrotechnických opatrení na úrodu a kvalitu zrna ozimnej pšenice odrody Iljičovka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 680-689.

Kováč, M., Horniaková, E., Šarniková, M.
The effect of a various content of nitrogen substances and energy in feed mixtures for egg-layers in intensive rearing.
Vplyv rozličného obsahu dusíkatých látok a energie v kŕmnych zmesiach pre nosnice v intenzívnych chovoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 690-699.

Massanyi, L.
A study of biology changes of the female sexual cell after the reduction of temperature. Part II.
Štúdium zmien biológie samčej pohlavnej bunky po znížení teploty. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 700-707

Poničan, J.
Technological properties of soybean with respect to the engineering design of harvest mechanisms.
Technologické vlastnosti sóje s ohľadom na konštrukčné riešenie zberových mechanizmov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 708-712

Hrubý, J.
A possibility of applying multiple linear regression in the sphere of modelling standards and directives.
Možnosť použitia viacnásobnej lineárnej regresie v oblasti modelovania noriem a normatívov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 713-718.

Zrubec, F.
Changes of the intensity and exploitation ways of heavy gley soddy alluvial soil as the result of cultivation.
Zmeny intenzity a spôsobov využitia ťažkej glejovej nivnej pôdy vplyvom zúrodňovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 719-729.

Orenčák, L.
Heterosis of winter wheat hybrids.
Heteróza hybridov ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 8, pp. 730-736.

Top