Volume 17 (1971) - Issue 9

Hanes, J.
A study of lysimetric waters of brownearth in loess in intensive manuring with mineral fertilizers. IV. Some characteristics of lysimetric waters.
Štúdium lyzimetrických vôd hnedozeme na spraši pri intenzívnom hnojení minerálnymi hnojivami IV. niektoré vlastnosti lyzimetrických vôd.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 712-724.

Baran, M.
Effect of nitrogen manuring on the fertility of the cereal aphids Sitobion avenae (Fabr.) on wheat.
Vplyv dusíkatého hnojenia na plodnosť vošiek Sitobion avenae (Fabr.) na pšenici.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 725-733.

Galba, J.
Rate of sorption of arsenates in soil in the presence of various concentration of salts.
Veľkosť sorpcie arzeničnanov v pôde za prítomnosti rôznych koncentrácií solí.
Poľnohspodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 734-741.

Dobiš, A.
A contribution to the study of the conditions of the preparation of K2SO4 from aluminium silicates.
Príspevok k štúdiu podmienok prípravy K2SO4 z draselných alumosilikátov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 742-747.

Antal, J.
Effect pf weaning calves from the liquid nutrition in various age on the increment of live weight and utilization efficiency of nutrients of a feeding ration.
Vplyv odstavu teliat od tekutej výživy v rôznom veku na rast živej váhy a využiteľnosť živín kŕmnej dávky.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 748-755.

Poltarský, J., Majerčiak, P.
Contrasting of the changes of nutrients and energy of white thoroughbred pigs of landrase breed and teir crossbreds.
Porovnanie premeny živín a energie bielych ušľachtilých ošípaných plemena landrase a ich krížencov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 756-761.

Bellér, I.
Presuppositions to the choice of milch cows. III. relationship between milk yield over the first lactation and the age of at the first calving to the production of milk over 6 years.
Predpoklady pre výber dojníc. III. vzťah medzi dojivosťou za I. laktáciu a vekom pri prvom otelení k produkcii mlieka za 6 rokov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 762-770.

Palo, V., Zmijová, Ľ.
Notes to for the preparation of natrium caseate.
Poznámky k príprave kazeinátu sodného.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 771-781.

Vaškovský, P.
A comparation of technical and economical usefulness of potato plants of type 2-SaBN-62-5 and 4-SaBP.62,5 type.
Komparácia technickoekonomickej prospešnosti sadzačov zemiakov typu 2-SaBN-62,5 a 4-SaBp-62,5.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 782-793.

Hubinský, J.
Knowledge from the operation of a cow house for 200 milch cows tyig-type litterless housing in a mountainous area. Part I.
Poznatky z prevádzky kravína pre 200 dojníc s väzným bezpodstielkovým ustajnením v horskej oblasti I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 9, pp. 794-806.

Top