Volume 34 (1988) - Issue 1

Jamriška, P.
Analysis of the effect of stand density of lucerne on forage yield.
Analýza účinku hustoty porastu lucerny siatej na úrodu krmu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 3-11.

Šimko, J.
Effect of weather conditions, station and years on the contents of N-substances, fibre and mineral substances in lucern in the first cut.
Vplyv poveternostných podmienok, stanovišťa a rokov na obsah N-látok, vlákniny a minerálnych látok u lucerny siatej v prvej kosbe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 12-20.

Balšan, J., Ševečka, Ľ.
Correlation of the dynamics of weather conditions with the seed yield of lucern in the Slovak Socialist Republic.
Korelácie dynamiky poveternostných podmienok s úrodou semena lucerny siatej v SSR v rokoch 1961-1980.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 21-27.

Dovjak, V.
Dynamics of dry matter, anthodia formation and nutrient uptake by potmarigold plants (Calendula officinalis L.) as dependent on spacing.
Dynamika tvorby sušiny, kvetných úborov a odber živín rastlinami nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.) v závislosti od sponu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 28-43.

Slawomir S. Gonet
Total and specific adsorption of copper by soil samples.
Celková a špecifická adsorpcia medzi vzorkami pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 44-51.

Hons, P.
Reexamination of the exploitable amount of solid communal wastes for industrial composts production in the Czeck Socialistic Republic.
Revize využitelného množství tuhého komunálního odpadu pro výrobu prumyslových kompostu v ČSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 52-61.

Uhlár, J.
Body structure of pedigree breeding bulls of the Slovak Spotted Breed after a ten-year interval.
Telesná stavba plemenných býkov slovenského strakatého plemena po desaťročnom odstupe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 62-69.

Ďurovčík, J.
Contrasting of the body structure of various turkey lines at he age of 8 and 20 weeks. Part II.
Porovnanie stavby tela rôznych línií moriek vo veku 8 a 20 týždňov. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 70-78.

Krupka, I.
The age and growth of barbel (Barbus barbus L.) in the Danube near Bratislava.
Vek a rast mreny obyčajnej (Barbus barbus L.) v Dunaji pri Bratislave.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 79-90.

Zeman, S.
Rationing of peletted feeds.
Dávkovanie tvarovaných krmív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 1, pp. 91-102.

Top