Volume 24 (1978) - Issue 12

Masaryk, Š.
Effect of manuring with graded doses non the changes of available and HCl-soluble nutrients.
Vplyv hnojenia stupňovanými dávkami N na zmeny prijateľných živín a živín rozpustných v HCl - IV
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 12, pp. 1023-1046.

Michalík, I.
K metodike kontinuálneho delenia rastlinných zásobných bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 12, pp. 1047-1052.

Brindza, J.
Heterosis effect of bound amino acids of the wheat grain.
Heterózny efekt viazaných aminokyselín zrna pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 12, pp. 1053-1058.

Labuda, J., Strážnická, H.
A study of the effect of the gradually decreased level of energy and N-substances on the nutrient balance and weight gains in fattening bull calves.
Štúdium vplyvu odstupňovanej úrovne energie a N-látok na bilanciu živín a prírastky hmotnosti výkrmových býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 12, pp. 1059-1074.

Antal, J.
Effect pf dofferent potential growth power for the conversion of nutrients in bulls and on the carcass value.
Vplyv rôznej potenciálnej rastovej schopnosti na využívanie živín a jatočnú hodnotu býkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 12, pp. 1075-1081.

Horňanský, M.
Utilization of the heredity milk yield test.
Využitie kontroly dedičnej mliekovej úžitkovosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 12, 1082-1089.

Repka, I.
Organization of the working processes in large-capacity cow farms.
Organizácia pracovných procesov vo veľkokapacitných farmách kráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 12, pp. 1090-1098.

Top