Volume 42 (1996) - Issue 6

Jančovič, J.
Seed production of Lolio-cynosuretum typicum asociation.
Semenná produkcia trávneho spoločenstva Lolio-Cynosuretum typicum.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 6, pp. 401-409.

Szabová, T.
Effect of organic matter and organic matter together with zeolite on sorption, desorption and distribution coefficients of radiostroncium and radiocesium in different soils.
Vplyv organickej hmoty a kombinácie organickej hmoty a zeolitu na sorpciu, desorpciu a distribučné koeficienty rádiostroncia a rádiocézia v rôznych pôdach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 6, pp. 410-418.

Kováčik, P., Fecenko, J., Mališ, Ľ.
Inhibition of cadium uptake of spring barley by application of humic acids.
Inhibícia príjmu kadmia jarným jačmeňom aplikáciou humínových kyselín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 6, pp. 419-426.

Šutiaková, I., Šulík, E., Holečková, B., Šutiak, V., Bekeová, E.
The effect of the emissions from East Slovakian Iron and Steel Works on the occurrence of chromosomal aberrations in dairy cows.
Vplyv emisií Východoslovenských železiarní na výskyt chromozomálnych aberácií u dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 6, pp. 427-432.

Brestenský, V., Botto, Ľ., Szabová, G., Mihina, Š., Hetényi, L.
Manure production from straw and slurry.
Výroba hnoja zo slamy a hnojovice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 6, pp. 433-450.

Pisár, E., Janoško, I., Ďurák, M., Calek, M.
Evaluation of specific pressures on soil from point of view of ecological demands on running gear of loaders.
Hodnotenie merných tlakov na pôdu z hľadiska ekologických požiadaviek na pojazdné ústrojenstvá nakladačov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 6, pp. 451-473.

Top