Volume 51 (2005) - Issue 10

VILČEK, J.
Agricultural landscape categorization from the view of winter wheat growing suitability.
Kategorizácia poľnohospodárskej krajiny z hľadiska vhodnosti pre pestovanie pšenice ozimnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 10, pp. 505-512.

JAMRIŠKA, P., RÚCKSCHLOSS, L., HAŠANA, R., KUBIŠOVÁ, A.
Effect of winter wheat fertilization in different weather conditions on grain yield.
Účinok hnojenia pšenice letnej f. ozimná na úrodu zrna v odlišných poveternostných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 10, pp. 512-520.

KOTOROVÁ, D., HNÁT, A.
Effect of luvisols tillage on their physical properties and on maize yield.
Vplyv spracovania fluvizemí na ich fyzikálne vlastnosti a na úrodu zrna kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 10, pp. 521-527.

PAČUTA, V., FECKOVÁ, J.
Effect of weather conditions, varieties and liquid leaf fertilizers containing bioactive components on sugar beet quality and quality parameters.
Vplyv poveternostných podmienok, odrôd a listových hnojív obsahujúcich bioaktívne látky na kvantitatívne a kvalitatívne parametre cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 10, pp. 528-538.

BOJŇANSKÁ, T., VOLOŠINOVÁ, V.
Dependence of pea quality on growing system.
Kvalita hrachu siateho v závislosti od spôsobu pestovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 10, pp. 539-547.

TÓTHOVÁ, M., TÓTH, P.
Are there important hemipteran pests of grain amaranth in Slovakia?
Má kultúrny láskavec na Slovensku významných škodcov z radu Hemiptera?
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 10, pp. 548-554.

PRASLIČKA, J., BARTEKOVÁ, A.
Biological efficiency of mite predator Phytoseiulus persimilis (Acarina: Phytoseidae) against two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae).
Biologická účinnost' roztoča dravého Phytoseiulus persimilis (Acarina: Phytoseidae) proti roztočcovi chmel'ovému Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 10, pp. 555-559.

Top