Volume 53 (2007) - Issue 1

GÁBORČÍK, N., KOHOUTEK, D., ILAVSKÁ, I.
Response of seminatural grassland root system to mineral fertilization over growing season.
Reakcia koreňového systému trvalého trávneho porastu na minerálne hnojenie počas vegetácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, No. 1, pp.1-10

SOBOCKÁ, J., JAĎUĎA, M.
Comparison of parent materials according to taxonomies of MSCS ČSFR-1991 and MSCS SR-2000.
Porovnanie pôdotvorných substrátov podľa taxonómií MKSP ČSFR-1991 a MKSP SR-2000.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, No. 1, pp.11-22

STYK, J.
Indication of erosive-accumulative processes intensity at using <sup>137</sup>Cs profile distribution on selected soil transect.
Indikácia intenzity erózno-akumulačných procesov s využitím profilovej distribúcie <sup>137</sup>Cs vo vybranom pôdnom transekte.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, No. 1, pp.23-30

VILČEK, J.
Model of agricultural landscape categorization.
Model typizácie poľnohospodárskej krajiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, No. 1, pp.

MALAŤÁK, J., KARAVANSKÝ, J., ALTMAN, V., JEVIČ, P., GÁLIK, R.
Alternative fuels - agricultural waste materials utilization.
Alternativní paliva - možnosti využití odpadů ze zemědělské činnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, No. 1, pp.38-48

JAMBOR, M.
Effect of seeding rate and seeding date on creation of yield of selected winter oilseed rape varieties and hybrids.
Vplyv výsevku a termínu sejby na tvorbu úrody vybraných odrôd a hybridov repky ozimnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, No. 1, pp.49-57

Top