Volume 10 (1964) - Issue 4

Kábrt, B.
Experimental results as influenced by border effect on small plots of winter wheat.
Ovplyvnenie pokusných výsledkov na malých parcelách ozimnej pšenice okrajovým efektom.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 4, pp. 249-256.

Hlucháň, E., Mayer, J., Ábel, E.
The influence of aluminium-works exhalations on the content of fluorides in soil and grass.
Vplyv exhalátov hlinikárne na obsah fluoridov v pôde a tráve.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 4, pp. 257-262.

Derco, M.
A contribution to the question of row spacing distance onyield of cereals.
Príspevok k otázke vplyvu vzdialenosti riadkov na úrodu obilnín.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 4, pp. 263-270.

Kandera. J.
Efect of nitrogen fertization on yield of oats.
Účinok dusíkatého hnojenia na úrody ovsa.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 4, pp. 271-280.

Medvecký, D.
Rearing of calves by suckling cows.
Výskum odchovu teliec dojčiacimi kravami.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 4, pp. 281-290.

Laurinčík, J.
Apprecation of the breeding value of rams by the method of utility comparison of daughters and their mothers.
Posúdenie plemennej hodnoty baranov porovnaním úžitkovosti dcér s ich matkami.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 4, pp. 291-300.

Pačenovský, J., Rekoš, J., Torda, M.
Study of the possibility of using the preparation PBFI when treating the bees infections form the point of the toxisity of the preparation.
Študium možnosti použitia prípravku PBFI pri liečbe včelích nákaz z hľadiska toxicity prípravku.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 4, pp. 301-304.

Palášthy, E.
To the system of price in state farms.
K cenovej sústave na štátnych majetkoch.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 4, pp. 305-316.

Top