Volume 25 (1979) - Issue 11

Hraška, Š.
Genetic conditioning of wheat meal quality. IV. dough constancy.
Genetická podmienenosť kvality pšeničnej múky. IV. pružnosť cesta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 857-867.

Michalíková, A., Kulichová, R.
Noxiousness of the fungus Cercosporella herpotrichoides Fron. Part II.
Škodlivosť huby Cercosporella herpotrichoides Fron. II. časť
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 868-877.

Šrobárová, A., Brillová, D.
A study on the effect of the cercospora of beet on the polysacharides of the cell walls of the host.
Štúdium vplyvu cerkospóry repovej na polysacharidy bunkových stien hostiteľa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 878-886.

Kliment, J., Psota, T.
Evaluation of the growth of F1 generation crossbred cows of the Slovak Spotted x Holsstein-Friesian Red Spotted Cattle at the age up to 18 months.
Vyhodnotenie rastu kríženiek F1 generácie slovenského strakatého x holštajnskofrízskeho červenostrakatého dobytka do veku 18 mesiacov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 887-895.

Jurčo, V., Frtús, J., Fľak, P.
A study of milk capacity indices of the Slovak Spotted and Pinzgau Breed.
Štúdium ukazovateľov dojiteľnosti slovenského strakatého a pinzgauského plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 896-903.

Jakab, F., Ďurečko, J., Pelech, O., Šarišský, M.
Evaluation of meat productivity of bulls of the Slovak Spotted and Black Spotted Lowland Breeds on the side of the pedigree bull Nebraska-16 under operational conditions.
Hodnotenie mäsovej úžitkovosti býčkov slovenského strakatého a čiernostrakatého nížinného plemena po plemennom býkovi Nebraska-16 v prevádzkových podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 904-911.

Čerešňáková, Z., Škultéty, M.
Effect of various doses of N-manuring of maize and of loose storing of maize silage in the feed preparing room on the content of amino acids in the silage.
Vplyv rôznych dávok N-hnojenia kukurice a voľného skladovania kukuričnej siláže v prípravovni krmív na obsah aminokyselín v siláži.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 912-919.

Kulíšek, V.
Contrasting of the microscopic musculature structure of bulls of the Slovak Spotted Breed and their F1 generation crossbreds with the Holstein-Friesian Breed. I. size and shape of the muscle fibres.
Porovnanie mikroskopickej stavby svalov býkov slovenského strakatého plemena a ich krížencov F1 generácie s holštajnskofrízskym plemenom I. veľkosť a tvar svalových vlákien.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 920-925.

Brányiková, I.
Photointerpretation key as an aid in projecting the optimum organization of land resources.
Fotointerpretačný kľúč ako pomôcka pri navrhovaní optimálnej organizácii pôdneho fondu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 11, pp. 926-934.

Top