Volume 28 (1982) - Issue 2

Hanes, J.
A study of he change of selected plant residues and of the formation of watersoluble components. Part IV. Decomposition of plant residues and formation of watersoluble mineral substances.
Štúdium premeny vybraných rastlinných zvyškov a tvorby vodorozpustných komponentov. IV. časť. Rozklad rastlinných zvyškov a tvorba vodorozpustných minerálnych látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 97-110

Sýkora, M., Dubovský, J.
Frequency of chlorophyl mutations of spring barley after repeated treatment with chemical mutagenes in M6/M2 generations.
Frekvencia chlorofylových mutácií jarného jačmeňa po opakovanom ovplyvnení chemickými mutagénmi v M6/M2 generácii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 111-118

Zimková, M.
Effect of manuring on the chemical composition of pasture cover I. A study of the relationships between single nutrients.
Vplyv hnojenia na chemické zloženie pasienkového porastu I. sledovanie vzťahov medzi jednotlivými živinami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 119-126.

Bielek, P.
Accumulation rate of nitrogenous nutrients as function of the pedological and ecological locality. I. Derivation.
Intenzita akumulácie dusíkatých živín ako funkcia pedoekologického stanovišťa. I. Odvodenie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 127-133.

Jung, I.
A study of the possibility of rationalization of working procedures in vine-yard soil treatment.
Štúdium možnosti racionalizácie pracovných postupov pri spracovaní pôdy vo vinohradoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 134-143

Kliment, J., Uhlár, J., Dzian, E.
Growth and carcass value of crossbreds of the Slovak Spotted Breed with the Holstein-Friesian Red-spotted Cattle. Part I. Growth of live weight and body sizes.
Rast a jatočná hodnota krížencov slovenského strakatého plemena s holštajnskofrízskym červenostrakatým dobytkom. I. časť. Rast živej hmotnosti a telesných rozmerov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 144-156

Uhrín, V.
Hen egg shell structure.
Štruktúra škrupiny slepačieho vajca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 157-166

Jurčo, V.
Effect of single pedigree breeding types on milk yield and labour productivity.
Vplyv jednotlivých plemenných typov na dojivosť a produktivitu práce.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 167-173

Gajdoš, J., Pekárik, Š., Kuča, Š., Torok, J., Konig, P.
On some questions of the proposal of the perspective organization and management of plant production in a selected coooperative area of the district of Spišská Nová Ves.
K niektorým otázkam návrhu perspektívnej organizácie a riadenia rastlinnej výroby vo vybranom kooperačnom obvode v okrese Spišská Nová Ves.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 174-182

Koman, V., Takácsová, M., Lacková, A.
A study of unsaponifiable fraction matters removed during the process of industrial desoration of plant oils. I. rape seed oil.
Štúdium látok nezmydelniteľných podielov, odstraňovaných v procese priemyselnej dezodorizácie olejov. I. repkový olej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 2, pp. 183-198

Top