Volume 16 (1970) - Issue 11

Rychtárik, J.
Flight of pollinators and yield of seed of clover (Trifolium pratense f. praecox L.).
Nálet opeľovačov a úroda semena ďateliny lúčnej (Trifolium pratense f. pracox L.).
Poľnohospodártvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 932-938.

Gabriš, J., Staník, J.
The heritability of performance properties of Cornwall and Přeštice sows.
Dedivosť úžitkových vlastností kornvalských a přeštických prasníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 939-946.

Uhrin, V., Halaj, M.
The dynamics of the increase of live weight and of some parts of the body of chickens of White plymuth breed in the postembryonal period. III. the morphology of the growth of the trunk, wings, breast and legs.
Dynamika rastu živej váhy a niekotrých častí tela kurčiat plemena plymuth biely v postembryonálnom období. III. morfológia rastu trupu, krídiel, pŕs a nôh.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, n. 11, pp. 947-957.

Zelník, J., Bulla, J., Granát, J.
Morphology of embryonic diks (Macula germinativa) of fertilized eggs of Japanes quail (Coturnix c. Japonica. Part II.
Morfológia zárodočných terčíkov oplodnených vajec japonskej prepelice (Coturnix c. Japonica). II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 958-961.

Hudák, J., Kovalčik, K.
A contribution to the study of the organization of the working process in milk cow breeding.
Príspevok k štúdiu organizácie pracovného procesu v chove dojníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 962-971.

Dančík, J.
The effect of minimum preparation of soil for yield and the economics of summer intercrops.
Vplyv minerálnej prípravy pôdy na úrodu a ekonomiku letných medziplodín.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 972-979.

Huszár, J.
Growth analysis of tobacco seedlings.
Rastová analýza tabakovej priesady.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 980-989.

Říman, L.
Polyploids of perennial fodders. Methodic procedures elaborated at the Institute of plants breeding, Weisbullsholm-landskrona and Svalöf vo Sweeden.
Polyploidy viacročných krmovín. Metodické postupy rozpracované v Institut of plant breeding, Weisbullsholm-landskroma a Svalöf vo Švédsku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 990-998.

Pevný, V.
Bioclimatologic criteria of winter.
Bioklimatologické kritéria zimy.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 999-1009.

Majerčiak, P.
New knowledge in the biologigy of the reproduction of pigs.
Nové poznatky z biológie rozmnožovania ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 11, pp. 1010-1019.

Top