Volume 46 (2000) - Issue 3

Cagáň, Ľ., Klímová, R.
Relation between the occurrence of the brassica pod modge (Dasyneura brassicae Winn.) and the amount of falled out winter rape seeds.
Vzťah medzi výskytom byľomora kelového (Daneura brassicae Winn.) a výdrolom semien ozimnej repky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 3, pp. 165-175.

Macák, M., Pospišil, R., Štrasser, D.
Multiple linear regressive and correlative analysis of certain tobacco physical and chemical characteristics parametrov kvality tabaku.
Mnohonásobná lineárna regresná a korelačná analýza vybraných fyzikálnych a chemických parametrov kvality tabaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 3, pp. 176-184.

Kóňová, M.
Iodine and goitrogens in feed, their effects on the ruminant and pig health.
Jód a strumigény v krmive, ich vplyv na zdravie prežúvavcov a prasiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 3, pp. 185-197.

Palanská, O., Lahučký, R., Zaujec, K., Pavlič, M., Polák, P., Mojto, J.
Effect of vitamine E on quality of vacuum packaged meat of bulls.
Vplyv vitamínu E na kvalitu vákuovo baleného mäsa býkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 3, pp. 198-206.

Massányi, P., Toman, R., Hluchý, S:, Kováčik, J., Bardos, L., Strapák, P.
Distribution of cadmium and its effect on the structure of testis in mice.
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na štruktúru semenníka u myší.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 3, pp. 207-217.

Brouček, J., Uhrinčať, J., Hanus, A., Sándor, A., Arave, C.W.
Effect of low electromagnetic field during prenatal development on the growth and maintenance behaviour of calves.
Vplyv nízkeho elektromagnetického poľa počas prenatálneho vývinu na rast a udržiavacie správanie teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 3, pp. 218-237.

Top