Volume 13 (1967) - Issue 3

Boďa, K.
Ways of the sciens to the agricultural prakties in the news conditions of the management.
O cestách vedy do poľnohospodárskej praxe v nových podmienkach riadenia.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 161-165.

Královič, J.
Study in residual efectiveness of some organophosphates in the tropics. Part I - systemic organophosphates.
Štúdium reziduálnej účinnosti niektorých organofosfátov v trópoch. I. časť - systémové orgánofosfáty.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 166-172.

Říman, L., Bartoš, A.
Comparison of the influence of mutagenes of the C, NMM, and NEM types on the dynamics of the springing -up ability in clover crops 5.
Porovnanie vplyvu mutagénov typu C, EMS, NMM, a NEM na dynamiku vzchádzania viacročných krmovín 5.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 173-184.

Vanek, G., Mosný, V., Kolónyová, V.
Evidence of the difficiency in magnesium in vine.
Dôkaz nedostatku horčíka u viniča.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 185-192.

Plesník, J., Kovalčíková, M., Pelech, O.
Evaluation of fattening abilities and slaughter properties of R1 generation crosses of the slovak spotted and red danish breeds.
Zhodnotenie výkrmových schopností a jatočných vlastností krížencov R1 generácie slovenského strakatého a červeného dánskeho plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 193-204.

Sidor, V.
Utilization of photometric method for determining pork colour.
Využitie fotometrickej metódy na stanovenie farby bravčového mäsa.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 205-212.

Nvota, J., Fáberová, A., Kováčová, Ľ.
Influence of heavy immobilization in early postnatal period on futher growth of chickens.
Vplyv dlhodobej záťaže vo včasnom postnatálnom období na ďalší rast kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 213-218.

Gorskij, G. Ju., Litvin, V. N., Anufrijev, L. N., Pozin, G. M., SSSR
Rational exploitation of optical propeties of some building materials in the fight against overheating buildings for farm-animal rearing by the solar radiation.
Racionálne využitie vlastností niektorých stavebných materiálov v boji proti prehrievaniu stavieb pre chov hospodárskych zvierat slnečným žiarením.
Poľnohospodásrtvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 219-229.

Kočí, Š.
On the terminology of energetical metabolism.
K terminológii energetického metabolizmu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 230-234.

Vrba, K.
Some pieces of knowledge of rearing turkeys at the farm of Mr. R. R. Tyler, Dallas, Wisconsin, U. S. A.
Niektoré poznatky z chovu moriek na farme Mr. R. R. Tylera, Dallas, Wisconsin, U. S. A.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 3, pp. 235-240.

Top