Volume 38 (1992) - Issue 5

Sýkora, M., Švec, M.
Combined influence of ethylene imine and growth stimulators on mutation process of spring barley.
Kombinovaný účinok etylénimínu a rastových stimulátorov na mutačný proces jačmeňa jarného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 5, pp. 305-311.

Antal, J.
Analysis of pool formation at soil irrigation by spraying.
Analýza tvorby kaluží pri závlahe pôdy postrekom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 5, pp. 312-325.

Hons,P.
Thermodynamic evaluation of soil solution.
Termodynamické hodnocení pudního roztoku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 5, pp. 326-332.

Brouček, J., Mihina, Š., Novosedlíková, I., Janči, P., Kovalčík, K.
Behaviour of calves at various intervals of drinking.
Správanie sa teliat pri rôznych intervaloch napájania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 5, pp. 333-341.

Žitný, J.
Dynamics of follicle degeneration in various developmental stages in New Zealand white habbits.
Dynamika degenerácie folikulov na rôznych stupňoch vývoja u novozélandských bielych králikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 5, pp. 342-352.

Mertin, D.
Concentration of some mineral elements in young fur crossbreds of red fox with silver fox.
Koncentrácia niektorých minerálnych prvkov v mláďacej sursti krížencov líšok obyčajných červených so striebornými líškami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 5, pp. 353-358.

Šály, A., Kalúz, S., Čarnogurský, J., Staňová, A.
Reaction of selected components of zooedephon on herbicides in maize.
Reakcie vybraných komponentov zooedafónu na herbicídy v kukurici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 5, pp. 359-367.

Palo, V., Fábry, I., Hostin, S.
Cryoscopic study of milk qauality. II. balance of milk freezing point at milk processing.
Kryoskopické štúdium akosti mlieka. II. Bilancia teploty tuhnutia mlieka pri mliekárenskom spracovaní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 5, pp. 368-373.

Top