Volume 24 (1978) - Issue 11

Boháč, J., Tóth, P.
A heterosis study of some combination of spring barley.
Štúdium heterózy niektorých kombinácií jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 11, pp. 940-954.

Masaryk, Š.
III. effect of manuring on soil reaction changes.
III. vplyv hnojenia na zmeny pôdnej reakcie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 11, pp. 955-963.

Balšan, J., Zatko, J., Moravčík, V.
Development dynamics of yield and their variability in spring barley in the Slovak Socialistic Republik in 1966-1975.
Dynamika vývoja úrod a ich variabilita pri jarnom jačmeni v SSR v r. 1966-1975.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 11, pp. 964-974.

Žajová, A., Kupermanová, F.M., Murašov, V.V.
Morphological and physiological analysis of potential and nomina productiveness of winter wheat varieties and triticale.
Morfologická analýza potenciálnej a reálnej produktívnosti odrôd ozimnej pšenice a triticale.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 11, pp. 975-982.

Žajová, A., Žaja, J.
Following of correlationship of dry matter accumulation and the N, P, K, Ca, Mg content during the ontogenesis of winter wheat.
Sledovanie korelačných vzťahov hromadenia sušiny a obsahu N, P, K, Ca, Mg počas ontogenézy ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 11, pp. 983-991.

Kliment, J., Kadlečík, O.
Occurrence of morphologically changed spermia of the rabbit in the course of individual seasons of the year.
Výskyt morfologicky zmenených spermií králika domáceho v priebehu jednotlivých ročných období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 11, pp. 992-1000.

Chrappa, V., Rešovský, Š., Grom, A., Repta, T.
Pearl hen breeding on deep litter and in cages.
Odchov perličiek na hlbokej podstielke a v klietkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 11, pp. 1001-1013.

Fľak, P., Granát, J., Bulla, J.
A study of the allometric growth of body dimensions of Japanese Quails.
Štúdium alometrického rastu telesných rozmerov japonských prepelíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 11, pp. 1014-1022.

Top