Volume 27 (1981) - Issue 3

Kollár, B., Líška, E., Fúska, E.
Effect of different soil tillage date and depth after maize for silage on the spring barley yield.
Vplyv rôzneho termínu a hĺbky obrábania pôdy po kukurici na siláž na úrody jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 185-193

Kováč, K.
Soil tillage in relation to the growth and yield formation of winter wheat. Part II.
Obrábanie pôdy vo vzťahu k rastu a tvorbe úrody ozimnej pšenice. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 194-200.

Chreneková, E.
Pb2+ action on plants through soil.
Pôsobenie Pb2+ prostredníctvom pôdy na rastliny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 201-209.

Šolc, C., Paulech, C.
A resistance study of selected wheat cultivars to physiological races of the Fungus erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal.
Štúdium odolnosti vybraných kultivarov pšenice voči fyziologickým rasám huby Erysiphe graminis DC. f.sp. tritici Marchal.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 210-216.

Gejduš, J., Lichner, S.
Increase and stabilization of meadow clover yields in gley soddy-alluvial soils (NPG) of the East-Slovakian Lowland.
Zvyšovanie a stabilizácia úrod ďateliny lúčnej na nivných pôdach glejových (NPG) na východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 217-227.

Uhrín, V., Kováčiková, Ľ., Grom, A., Kulíšková, Ľ.
The adipose tissue of various production types of poultry. II topographical and anatomical deposition and the size of fat cells.
Tukové väzivo rôznych produkčných typov hydiny. II. topograficko-anatomické uloženie a veľkosť tukových buniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 228-242.

Parkányi, V., Bulla, J., Zelník, J.
Cytogenetic examination with the application of G-banding in the leg luxation of rabbit.
Cytogenetické vyšetrenie s využitím G-bandingu pri luxácii končatín králika domáceho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 243-250.

Skalka, L., Vrzgula, L.
Two year dynamics of enzymatic activity in the blood of sheep under progressive operational raising conditions.
Dvojročná dynamika enzymatickej aktivity v krvi oviec v progresívnych prevádzkových podmienkach chovu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 251-257.

Michalík, I., Peťovský, P.
Application of gel chromatography to fractionation of prolamine proteins.
Aplikácia gélovej chromatografie na frakcionáciu prolamínových bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 3, pp. 258-268.

Top