Volume 8 (1961) - Issue 12

Laurinčík, J.
Chalet production under new conditions.
Salašníctvo v nových podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 12, pp. 873-875.

Habán, L.
The effect of ploughing of a ley on soil microflora.
Vplyv času zaorania trávopoľného honu na pôdnu mikroflóru.
Poľnohospodástvo, vol. VIII, 1961, N. 12, pp. 877-886.

Balon, E.K.
The development of fishes under unfavourable feed conditions.
Vývoj rýb v nepriaznivých potravných podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 12, pp. 887-896.

Labuda, J., Boleček, Š.
Rearing of calves by suckling cows.
Odchov teliec dojčiacimi kravami.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 12, pp. 897-906.

Antal, J.
Calcareous sandy soil improvement in Hungary.
Zlepšenie úrodnosti vápenatých piesočnatých pôd v Maďarsku.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 12, pp. 907-914.

Ivanka, L., Grofík, R., Bača, J.
A contribution to the aplicability of the mean rate of growth of the desity of cattle stock.
Príspevok k použiteľnosti priemerného tempa rastu pri plánovaní rozvoja stavov hovädzieho dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 12, pp. 915-926.

Derco, M.
The application of methods to balance the yield on standard number of individual in root and tuber crops research.
Použiteľnosť metód vyrovnania úrody na štandardný počet jedincov pri výskume okopanín.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 12, pp. 927-934.

Botto, V.
Some information from a study journey in Hungarian people´s Republic.
Niektoré poznatky zo študijnej cesty v MĽR.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 12, pp. 935-938.

Top