Volume 26 (1980) - Issue 12

Ličko, M., Andraščík, M.
Reactivity of some species of bread cereals to graded doses of nutrients in the potato production region.
Reaktívnosť niektorých druhov chlebových obilnín na stupňované dávky živín v zemiakovej výrobnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 12, pp. 1049-1058.

Špánik, F., Krajčírová, Z., Repa, Š.
Interaction o air temperature, precipitations and organic mass growth of winter wheat.
Interakcia teploty vzduchu, zrážok a rastu organickej hmoty ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 12, pp. 1059-1065.

Vavák, V.
A study of behaviour of milch cows of the Slovak Spotted Breed under the conditions of high concentration and technized medium.
Štúdium správania sa dojníc slovenského strakatého plemena v podmienkach vysokej koncentrácie a technizovaného prostredia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 12, pp. 1066-1073.

Horňanský, M., Pekarík, M.
Evaluation of the results of milking capacity tests from the pedigree viewpoint.
Hodnotenie výsledkov skúšok dojiteľnosti z plemenárskeho hľadiska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 12, pp. 1074-1081.

Barabáš, J.
Observation of the effect of various conditions of precipitation on the utilization of whey proteins in the production of concentrates of all milk proteins.
Sledovanie vplyvu rôznych podmienok precipitácie na využitie srvátkových bielkovín pri výrobe koncentrátov všetkých mliečnych bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 12, pp. 1082-1085.

Top