Volume 52 (2006) - Issue 4

BALKOVIČ, J., SCHMID, E., BUJNOVSKÝ, R., SKALSKÝ, R., POLTÁRSKA, K.
Biophysical modelling for evaluation soil carbon sequestration potentials on arable land in the pilot area Baden-Württemberg (Germany).
Biofyzikálne modelovanie pre hodnotenie potenciálu sekvestrácie uhlíka na ornej pôde pilotného územia Baden-Wiirttemberg (Nemecko).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 4, pp. 169-176.

NOVÁKOVÁ, M., SKALSKÝ, R.
Soil data potential for its application in process of selected crops yield prediction.
Možnosti využitia údajov o pôde pri predpovedaní úrod vybraných poľných plodín .
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 4, pp. 177-188.

HUDEC, J., FRANČÁKOVÁ, H., TREBICHALSKÝ, P., BURDOVÁ, M., MUSILOVÁ, J.
Changes in winter wheat grain yield and quality after simulated intensive pre-harvest rainfall.
Zmeny v úrode a kvalite zrna ozimnej pšenice po simulovaných intenzívnych predzberových vodných zrážkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 4, pp. 189-198.

KOVÁČ, K., MACÁK, M., ŽÁK, Š.
Effect of nitrogen from different sources on yield and quality of sugar beet in nitrate vulnerable zones.
Vplyv dusíka z rôznych zdrojov na kvalitatívne a kvantitatívne parametre cukrovej repy v zraniteľných oblastiach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 4, pp. 199-209.

MLYNEKOVÁ, Z., ČEREŠŇÁKOVÁ, Z.
Comparison of crude protein and starch degadability parameters of dent/flint and dent maize grain.
Porovnanie parametrov degradácie škrobu a N-látok zrna kukurice typu dent/flint a dent.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 4, pp. 210-217.

Top